Kalp ve Damar Cerrahisi

Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Yayınlar

1. İnsan ve köpekte koroner damarsal yapı ne myokard dolaşımı. Hacettepe Tıp/Cerrrahi Bülteni, 1981 Mayıs; 14 (3): 296-307
2. Açık kalp cerrahisinde myokard korunması. Hacettepe Tıp/Cerrahi Bülteni, 1981 Ekim; 14 (4): 431-445
3. Periferik arter tıkanıklığının tedavisinde transluminal angioplasti. Mavi Bülten, 1986; 18 (2): 217-222
4. Fistulous communication of aortic sinuses into the cardiac chambers. Fifteen years surgical experience and a report of 23 patients. Japanese Heart Journal , 1986; 27: 865
5. Ekstraanatomik bypasslar ve sonuçları. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi, 1988; 6(2): 119-124
6. Kötü risk grubunda koroner arter bypass cerrahisi. GATA Bülteni, 1987; 29: 197-204
7. Kardiyovasküler cerrahide fibrin zamkının kullanımı. Mavi Bülten, 1987; 19 (1-2): 51-56
8. Damar Cerrahisnde kansız (non-invaziv) yöntemler kullanan damar laboratuvarlarının önemi ve "Doppler" tanı tekniğinin aorta-ilik ve femoro-popliteal arteriyel tıkanmalardaki değeri. Mavi Bülten, 1987; 19 (1-2): 57-63
9. Postcardiotomy right ventricular failure: Experience with pulmonary arterial balloon conterpulsation and pulmonary arterail venting. Texas Heart Institute Journal, 1987; 14: 154-159
10. Akut oluşan myokard infarktüsü için acil koroner arter bypass cerrahisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi, 1987; 5(4): 378-380
11. Koroner arter bypass cerrahisinde internal mammarian arterin önemi. Türkiye Klinikleri, 1987; 7(4): 319-322
12. Açık kalp cerrahisi sonrasında intraaortik balon uygulaması. Türk Kardiol Dern Arş, 1988; 16: 21-23
13. Sol anterior dessending arterde andarterektomili veya endarterektomisiz peş plasti ile safen veya internal mammarian arter greft bypass tekniği. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1988; 1(1): 47-52
14. Erişkin yaşta Fallot Tetralojisi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1988;1(2): 147-155
15. Kalsifik aort stenozu için balon valvüloplasti. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1989; 2(1): 60-65
16. The association of lower extremity peripheral vascular disease in patients undergoing coronary bypass surgery. VASA, 1989; 18(1): 5-8
17. In vitro thrombolysis of thrombosed valve prostheses: Therapeutic cosiderations of left-sided thrombotic lesions. Eur J Cardiothorac Surg, 1989; 3: 87-88
18. Koroner arter hastalığında reoperasyonlar. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1989; 2(2): 143-145
19. Heparin need of the patients with cyanotic congenital heart disease during cardiopulmonary bypass. Comparation of cyanotic, acyanotic, reumatic and atherosclerotic subjects. J Cardiovasc Surg (Torino), 1989; 30(3): 348-350
20. Diskret subaortik darlık ve cerrahi tedavisi. Türk Kardiyol Dern Arş, 1989; 179-183
21. A new approach to left ventricular anevrysms: Restoration of left ventricular dynamic by pericardial patch septoplasty. Gosh P, Unger F (eds). Cardiac Reconstruntions. Springer-Verlag, Berlin, 1989; pp 235-242
22. Congenital coronary artery fistulas: Diagnostic and surgical consideration. Jpn Heart J, 1989; 30(5): 685-694
23. Açık kalp ameliyatlarından sonra venöz oksijen stürasyonu ve kardiak indeks arasındaki ilişki. Türk Kardiyol Dern Arş, 1990; 18: 10-12
24. Gastroepiploik arterin koroner bypass grefti olarak kullanılması. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1990; 3(1): 57-60
25. Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopati ve cerrahi tedavisi. Türk Kardiol Dern Arş, 1990; 18: 110-114
26. Sol koroner arterin pulmoner arterden çıkması (Bland-White-Garland Sendromu). Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1991; 4
27. Graft replacement of ascending aortic anevrysms. Surgical results in 84 consecutive patients. Vascular Surgey, 1991; 25: 452
28. Postinfarktüs ventriküler septal defekt. Türk Kardiol Dern Arş, 1991; 19: 41-44
29. Yeni kalp cerrahisi merkezleri kurulmasında etkili bir yöntem. Türk Kardiol Dern Arş, 1991; 19: 442-444
30. Clinical results of mitral valve replacement with and without presevation of posterior mitral valve leaflet and subvalvular apparatus. J Cardivasc Surg (Torino), 1991; 32(4): 509-15
31. Bilateral triple renal arteries in patient with iliac artery occlution: A case report. Surg Radiol Anat, 1992; 14: 81-83
32. Myokardial korumada anterograd-retrograd ve anterograd kardiyopleji uygulamalarının karşılaştırılması (The comparation of antegrad and antegrad-retrograd combined cardioplegia in myocardial protection). T Klin Kardioloji (Turk J Cardiol), 1992; 5
33. Prostasiklinin koroner bypass yapılan hastalarda reperfüzyon döneminde myokardial metabolizmaya olan etkisi (Effect of prostacylin on myocardial metabolism during reperfusion period in patients undergoing coronary bypass operation). Turk J Cardiol, 1992; 5
34. Low-dose anticoagulant management of patients with Sj. Jude Medical mechanical valve prostheses. Thorac Cardivasc Surg, 1993; 41(1): 38-42
35. The beneficial effects of aminophylline administration on heparin revesal with protamine. Surg Today, 1994; 24(2): 99-102
36. Pulmoner tipik karsinoid tümörler II: Tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler. Acta Oncologica Turcica, 1995; 28: 77-80
37. Coronary bypass surgery in a renal transplant patient. Int Urol Nephrol, 1996; 28: 583-587
38. Emniyet kemerine bağlı sternum kırıkları. A Numune Hast Tıp Dergisi, 1996; 36: 46-48
39. İnternal torasik arterin topikal vazodilatasyonunda papaverin-nitroprussid karşılaştırılması. GKDC Dergisi, 1997; 5: 7-10
40. Koroner bypass cerrahisinde risk puanlaması. GKDC Dergisi, 1997; 5: 19-22
41. Putuiter adenomlu bir hastada koroner bypass ile birlikte aort kapak cerrahisi. GKDC Dergisi, 1997; 5: 140-143
42. Coronary artery bypass surgery without cardiopulmonary bypass. Cardivasc Syrg, 1998; 6: 139-144
43. Koroner bypass operasyonundan sonra hipertiroidiye bağlı yüksek debili kalp yetmezliği: Olgu sunumu. GKDC Dergisi, 1998; 6: 134-138
44. Koroner bypass cerrahisinde internal torasik arterin sequential kullanımı. GKDC Dergisi, 1998; 6: 210-216
45. Kompleks koroner revaskülarizasyon: Endarterektomi, patch plasti ve jump bypass. GKDC Dergisi, 1998; 6: 379-390
46. Technetium-99m-methylene diphosphonate scintimammography in male breast cancer. J Nucl Med, 1998; 39(1): 28-9
47. Koroner bypass cerrahisi sonrası görülen atrial fibrilasyonu önlemede digoxin + metoprolol proflaksisi. GKDC Dergisi, 1998; 6: 451-456
48. İleri yaş grubunda koroner bypass deneyimi. GKDC Dergisi, 1999; 7: 30-35
49. Coronary-pulmonary artery fistula and obstructive artery disease in two broders. Marmara Med J, 1999; 12: 191-193
50. Potential risks in coronary artery bypass grafting via mini-thoracotomy: a case report. Cardiovasc Surg, 2000; 8: 82-83
51. Coronary artery bypass grafting without cardipulmonary bypass. Asian Cardiovasc Thorac Ann, 2000; 8: 97-102
Clinical results of mitral valve replacement with and without presevation of posterior mitral valve leaflet and subvalvular apparatus. J Cardivasc Surg (Torino), 1991; 32(4): 509-15
52. Clinical performance and biocompatibility of poly (2-methoxyethylacylate) - coated extracorporeal circuits. Ann Thorac Surg, 2002; 74(3): 819-24
53. Koroner bypass sonrası hastalarda greft açıklığı, hastalık ilrlemesi ve tekrar girişim oranının orta dönem anjiyografik değerlendirmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 2002; 10: 201-205
54. Posterior pericardiotomy reduce the incidence of supra-ventricular arrythmias end pericardial effusion after coronary artery bypass grafting. Eur J Cardiothorac Surg, 2002; 22(2): 278-81
55. Amiodarone versus digoxin and metopronolol combination for the prevention of postcoronary bypass atrial fibrillation. Eur J Cardiothorac Surg, 2002; 21(3): 401-5
56. Does microalbuminuria in diabetic patients affects the posroperative course after coronary artery bypass surgery. Eur Cardiothorac Surg, 2002; 21(3): 395-400
57. Topikal hipotermi: Kardiyoplejiye gereksiz bir ek ve postoperatif pulmoner komplikasyonlar için potansiyel bir sebep. T Klin Kalp-Damar Cerrahisi, 2002; 3: 128-131
58. Genç yaş grubu hastalarda koroner arter bypass cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 2002; 10: 1-4
59. Midterm angiographic results of off-pump coronary artery bypass grafting. The Heart Surgery Forum, 2002; 23455
60. Etomidat enjeksiyon ağrılarının giderilmesinde fentanil ile lidokainin karşılaştırılması. Anestezi Dergisi, 2002; 10(3): 222-225
61. A comparison of crystalloid and blood induction cardioplegia in low-risk patients undergoing coronary artery bypass grafting. Marmara Medical Journal, 2002; 15(1): 39-43
62. Investigation of blood compatibility of PMEA coated extracorporeal circuits. Journal of Bioactive and Compatible Polymers 2002, 17:343-356
63. Koroner arter cerrahisi sonrası kardiyopulmoner baypasın sonlandırılamadığı hastalarda intraaortik balon pompasının etkinliği ile perioperatif ve erken postoperatif dönemde mortalite prediktörleri. Anadolu Kardiyol Derg. 2003; 3(2): 124-128
64. Elaveted levels of s-100Beta correlate with neurocognitive outcome after cardiac surgery. J Cardiovasc Surg 2003; 44:33-5
65. Comparasion of ciscadian rhythm characteristics of blood pressure and heart rate in patients before and after elective coronary artery bypass surgery. Chronobiology International Vol. 20, No.2, pp 337-349, 2003
66. A peeled off entrapped intraaortic balloon catheter in femoral artery: an unusual complication. Interactive Cardiovascular and Thracic Surgery 3 (2004) 314-316
67. Clinical evaluation of strategic leukofiltration with surface modification: Enhanced preservation or fantasy. Firatition 1 (1) 2005 57
68. Clinical effects of leukofiltration and surface modification on postcardiopulmonary bypass atrial fibrillation in different risk cohorts. Perfusion 2007; 00:1-10
69. Clinical efficacy of two-phase leukocyte filtration in high-risk patients undergoing coronary revascularization with cardiopulmonary bypass.J Extra Corpor Technol. 2009 Sep;41(3):149-56.
70. Clinical evaluation of minimized extracorporeal circulation in high-risk coronary revascularization: impact on air handling, inflammation, hemodilution and myocardial function. Perfusion. 2009 May;24(3):153-62. Epub 2009 Sep 15.
71. Clinical and biomaterial evaluation of hyaluronan-based heparin-bonded extracorporeal circuits with reduced versus full systemic anticoagulation in reoperation for coronary revascularization. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2009 Feb;10(2):135-42.
72. Clinical efficacy of leukofiltration on cardiopulmonary bypass related inflammatory response: Fact or Foe? Inflamm Res. 2009 Jun;58(6):292-7.
73. Clinical performance and biocompatibility of hyaluronan-based heparin-bonded extracorporeal circuits in different risk cohorts. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2010 Mar;10(3):371-6. Epub 2009 Dec 21.

İlgi Alanları

Koroner bypass ameliyatları,

Kalp kapak ameliyatları,

Aort anevrizmaları.

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git