Kalp ve Damar Cerrahisi

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Bayındır İçerenköy Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Yayınlar

1. İnsan ve köpekte koroner damarsal yapı ne myokard dolaşımı. Hacettepe Tıp/Cerrrahi Bülteni, 1981 Mayıs; 14 (3): 296-307
2. Açık kalp cerrahisinde myokard korunması. Hacettepe Tıp/Cerrahi Bülteni, 1981 Ekim; 14 (4): 431-445
3. Periferik arter tıkanıklığının tedavisinde transluminal angioplasti. Mavi Bülten, 1986; 18 (2): 217-222
4. Fistulous communication of aortic sinuses into the cardiac chambers. Fifteen years surgical experience and a report of 23 patients. Japanese Heart Journal , 1986; 27: 865
5. Ekstraanatomik bypasslar ve sonuçları. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi, 1988; 6(2): 119-124
6. Kötü risk grubunda koroner arter bypass cerrahisi. GATA Bülteni, 1987; 29: 197-204
7. Kardiyovasküler cerrahide fibrin zamkının kullanımı. Mavi Bülten, 1987; 19 (1-2): 51-56
8. Damar Cerrahisnde kansız (non-invaziv) yöntemler kullanan damar laboratuvarlarının önemi ve "Doppler" tanı tekniğinin aorta-ilik ve femoro-popliteal arteriyel tıkanmalardaki değeri. Mavi Bülten, 1987; 19 (1-2): 57-63
9. Postcardiotomy right ventricular failure: Experience with pulmonary arterial balloon conterpulsation and pulmonary arterail venting. Texas Heart Institute Journal, 1987; 14: 154-159
10. Akut oluşan myokard infarktüsü için acil koroner arter bypass cerrahisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi, 1987; 5(4): 378-380
11. Koroner arter bypass cerrahisinde internal mammarian arterin önemi. Türkiye Klinikleri, 1987; 7(4): 319-322
12. Açık kalp cerrahisi sonrasında intraaortik balon uygulaması. Türk Kardiol Dern Arş, 1988; 16: 21-23
13. Sol anterior dessending arterde andarterektomili veya endarterektomisiz peş plasti ile safen veya internal mammarian arter greft bypass tekniği. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1988; 1(1): 47-52
14. Erişkin yaşta Fallot Tetralojisi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1988;1(2): 147-155
15. Kalsifik aort stenozu için balon valvüloplasti. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1989; 2(1): 60-65
16. The association of lower extremity peripheral vascular disease in patients undergoing coronary bypass surgery. VASA, 1989; 18(1): 5-8
17. In vitro thrombolysis of thrombosed valve prostheses: Therapeutic cosiderations of left-sided thrombotic lesions. Eur J Cardiothorac Surg, 1989; 3: 87-88
18. Koroner arter hastalığında reoperasyonlar. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1989; 2(2): 143-145
19. Heparin need of the patients with cyanotic congenital heart disease during cardiopulmonary bypass. Comparation of cyanotic, acyanotic, reumatic and atherosclerotic subjects. J Cardiovasc Surg (Torino), 1989; 30(3): 348-350
20. Diskret subaortik darlık ve cerrahi tedavisi. Türk Kardiyol Dern Arş, 1989; 179-183
21. A new approach to left ventricular anevrysms: Restoration of left ventricular dynamic by pericardial patch septoplasty. Gosh P, Unger F (eds). Cardiac Reconstruntions. Springer-Verlag, Berlin, 1989; pp 235-242
22. Congenital coronary artery fistulas: Diagnostic and surgical consideration. Jpn Heart J, 1989; 30(5): 685-694
23. Açık kalp ameliyatlarından sonra venöz oksijen stürasyonu ve kardiak indeks arasındaki ilişki. Türk Kardiyol Dern Arş, 1990; 18: 10-12
24. Gastroepiploik arterin koroner bypass grefti olarak kullanılması. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1990; 3(1): 57-60
25. Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopati ve cerrahi tedavisi. Türk Kardiol Dern Arş, 1990; 18: 110-114
26. Sol koroner arterin pulmoner arterden çıkması (Bland-White-Garland Sendromu). Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1991; 4
27. Graft replacement of ascending aortic anevrysms. Surgical results in 84 consecutive patients. Vascular Surgey, 1991; 25: 452
28. Postinfarktüs ventriküler septal defekt. Türk Kardiol Dern Arş, 1991; 19: 41-44
29. Yeni kalp cerrahisi merkezleri kurulmasında etkili bir yöntem. Türk Kardiol Dern Arş, 1991; 19: 442-444
30. Clinical results of mitral valve replacement with and without presevation of posterior mitral valve leaflet and subvalvular apparatus. J Cardivasc Surg (Torino), 1991; 32(4): 509-15
31. Bilateral triple renal arteries in patient with iliac artery occlution: A case report. Surg Radiol Anat, 1992; 14: 81-83
32. Myokardial korumada anterograd-retrograd ve anterograd kardiyopleji uygulamalarının karşılaştırılması (The comparation of antegrad and antegrad-retrograd combined cardioplegia in myocardial protection). T Klin Kardioloji (Turk J Cardiol), 1992; 5
33. Prostasiklinin koroner bypass yapılan hastalarda reperfüzyon döneminde myokardial metabolizmaya olan etkisi (Effect of prostacylin on myocardial metabolism during reperfusion period in patients undergoing coronary bypass operation). Turk J Cardiol, 1992; 5
34. Low-dose anticoagulant management of patients with Sj. Jude Medical mechanical valve prostheses. Thorac Cardivasc Surg, 1993; 41(1): 38-42
35. The beneficial effects of aminophylline administration on heparin revesal with protamine. Surg Today, 1994; 24(2): 99-102
36. Pulmoner tipik karsinoid tümörler II: Tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler. Acta Oncologica Turcica, 1995; 28: 77-80
37. Coronary bypass surgery in a renal transplant patient. Int Urol Nephrol, 1996; 28: 583-587
38. Emniyet kemerine bağlı sternum kırıkları. A Numune Hast Tıp Dergisi, 1996; 36: 46-48
39. İnternal torasik arterin topikal vazodilatasyonunda papaverin-nitroprussid karşılaştırılması. GKDC Dergisi, 1997; 5: 7-10
40. Koroner bypass cerrahisinde risk puanlaması. GKDC Dergisi, 1997; 5: 19-22
41. Putuiter adenomlu bir hastada koroner bypass ile birlikte aort kapak cerrahisi. GKDC Dergisi, 1997; 5: 140-143
42. Coronary artery bypass surgery without cardiopulmonary bypass. Cardivasc Syrg, 1998; 6: 139-144
43. Koroner bypass operasyonundan sonra hipertiroidiye bağlı yüksek debili kalp yetmezliği: Olgu sunumu. GKDC Dergisi, 1998; 6: 134-138
44. Koroner bypass cerrahisinde internal torasik arterin sequential kullanımı. GKDC Dergisi, 1998; 6: 210-216
45. Kompleks koroner revaskülarizasyon: Endarterektomi, patch plasti ve jump bypass. GKDC Dergisi, 1998; 6: 379-390
46. Technetium-99m-methylene diphosphonate scintimammography in male breast cancer. J Nucl Med, 1998; 39(1): 28-9
47. Koroner bypass cerrahisi sonrası görülen atrial fibrilasyonu önlemede digoxin + metoprolol proflaksisi. GKDC Dergisi, 1998; 6: 451-456
48. İleri yaş grubunda koroner bypass deneyimi. GKDC Dergisi, 1999; 7: 30-35
49. Coronary-pulmonary artery fistula and obstructive artery disease in two broders. Marmara Med J, 1999; 12: 191-193
50. Potential risks in coronary artery bypass grafting via mini-thoracotomy: a case report. Cardiovasc Surg, 2000; 8: 82-83
51. Coronary artery bypass grafting without cardipulmonary bypass. Asian Cardiovasc Thorac Ann, 2000; 8: 97-102
Clinical results of mitral valve replacement with and without presevation of posterior mitral valve leaflet and subvalvular apparatus. J Cardivasc Surg (Torino), 1991; 32(4): 509-15
52. Clinical performance and biocompatibility of poly (2-methoxyethylacylate) - coated extracorporeal circuits. Ann Thorac Surg, 2002; 74(3): 819-24
53. Koroner bypass sonrası hastalarda greft açıklığı, hastalık ilrlemesi ve tekrar girişim oranının orta dönem anjiyografik değerlendirmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 2002; 10: 201-205
54. Posterior pericardiotomy reduce the incidence of supra-ventricular arrythmias end pericardial effusion after coronary artery bypass grafting. Eur J Cardiothorac Surg, 2002; 22(2): 278-81
55. Amiodarone versus digoxin and metopronolol combination for the prevention of postcoronary bypass atrial fibrillation. Eur J Cardiothorac Surg, 2002; 21(3): 401-5
56. Does microalbuminuria in diabetic patients affects the posroperative course after coronary artery bypass surgery. Eur Cardiothorac Surg, 2002; 21(3): 395-400
57. Topikal hipotermi: Kardiyoplejiye gereksiz bir ek ve postoperatif pulmoner komplikasyonlar için potansiyel bir sebep. T Klin Kalp-Damar Cerrahisi, 2002; 3: 128-131
58. Genç yaş grubu hastalarda koroner arter bypass cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 2002; 10: 1-4
59. Midterm angiographic results of off-pump coronary artery bypass grafting. The Heart Surgery Forum, 2002; 23455
60. Etomidat enjeksiyon ağrılarının giderilmesinde fentanil ile lidokainin karşılaştırılması. Anestezi Dergisi, 2002; 10(3): 222-225
61. A comparison of crystalloid and blood induction cardioplegia in low-risk patients undergoing coronary artery bypass grafting. Marmara Medical Journal, 2002; 15(1): 39-43
62. Investigation of blood compatibility of PMEA coated extracorporeal circuits. Journal of Bioactive and Compatible Polymers 2002, 17:343-356
63. Koroner arter cerrahisi sonrası kardiyopulmoner baypasın sonlandırılamadığı hastalarda intraaortik balon pompasının etkinliği ile perioperatif ve erken postoperatif dönemde mortalite prediktörleri. Anadolu Kardiyol Derg. 2003; 3(2): 124-128
64. Elaveted levels of s-100Beta correlate with neurocognitive outcome after cardiac surgery. J Cardiovasc Surg 2003; 44:33-5
65. Comparasion of ciscadian rhythm characteristics of blood pressure and heart rate in patients before and after elective coronary artery bypass surgery. Chronobiology International Vol. 20, No.2, pp 337-349, 2003
66. A peeled off entrapped intraaortic balloon catheter in femoral artery: an unusual complication. Interactive Cardiovascular and Thracic Surgery 3 (2004) 314-316
67. Clinical evaluation of strategic leukofiltration with surface modification: Enhanced preservation or fantasy. Firatition 1 (1) 2005 57
68. Clinical effects of leukofiltration and surface modification on postcardiopulmonary bypass atrial fibrillation in different risk cohorts. Perfusion 2007; 00:1-10
69. Clinical efficacy of two-phase leukocyte filtration in high-risk patients undergoing coronary revascularization with cardiopulmonary bypass.J Extra Corpor Technol. 2009 Sep;41(3):149-56.
70. Clinical evaluation of minimized extracorporeal circulation in high-risk coronary revascularization: impact on air handling, inflammation, hemodilution and myocardial function. Perfusion. 2009 May;24(3):153-62. Epub 2009 Sep 15.
71. Clinical and biomaterial evaluation of hyaluronan-based heparin-bonded extracorporeal circuits with reduced versus full systemic anticoagulation in reoperation for coronary revascularization. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2009 Feb;10(2):135-42.
72. Clinical efficacy of leukofiltration on cardiopulmonary bypass related inflammatory response: Fact or Foe? Inflamm Res. 2009 Jun;58(6):292-7.
73. Clinical performance and biocompatibility of hyaluronan-based heparin-bonded extracorporeal circuits in different risk cohorts. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2010 Mar;10(3):371-6. Epub 2009 Dec 21.

İlgi Alanları

Koroner bypass ameliyatları,

Kalp kapak ameliyatları,

Aort anevrizmaları.

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız