1. Hasta ve Ziyaretçi Rehberi
 2. Hemşirelik Hizmetleri

Çünkü Hemşire,

 • Hemşirelik yapar,
 • Mesleki donanıma sahiptir,
 • Güçlüdür,
 • Değerlidir,
 • Mutludur,
 • Hasta memnuniyetine öncelik verir,
 • Kendisini güvende hisseder,
 • Kurumsal kimliğe sahip Bayındır Sağlık Grubu’nda çalışır.

Hemşirelik hizmetleri, kaliteli sağlık hizmeti sunumunun merkezindedir. Temel ilkemiz bireyin sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli bakımı sunmak, hasta güvenliğini sağlamak ve korumak, erken tanı ve tedavi için gerekli önlemleri almaktır. Bu süreçte bilimsel ilkelerin ışığında, modern teknolojiyi ve uygun profesyonel kaynakları kullanarak hizmetin sürekliliği sağlanır.

Bayındır Hastaneleri Hemşireleri, bireylerin hak ettikleri nitelikli hizmeti alabilmeleri için sağlık ekibinin üyeleri ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışmaktadır.Hizmetlerinin sunumu kalite standartları çerçevesinde oluşturulmuş talimat, prosedür ve protokoller rehberliğinde olmaktadır.Hasta bakımı sağlıklı/hasta bireyin gereksinimlerine göre planlanarak birey merkezli olarak verilmektedir.

Bayındır Hastanesi Hemşireliği, bireyin kendi inanç ve değerleri doğrultusunda yaşamını planlamasına, gözden geçirip düzenlemesine ve izlemesine saygı duyar.Hemşirelerimiz, milliyet, ırk, inanç, renk, yaş, cinsiyet, siyasi ve sosyal durum farkı gözetmeksizin, insan yaşamına, onuruna ve haklarına saygıyı gözeterek ve gerektiğinde kendi otonomisini kullanarak, kanıta dayalı, güncel ve bilimsel içeriğe sahip bilgilerini kullanarak mesleklerini icra ederler.

Kaliteli hizmetin sunulması için gerekli olan nitelikli insan kaynağına ulaşabilmek sürekli ve sistemli eğitim programları ile mümkün olmaktadır. Mesleki ve kişisel yönden hemşirelerin gelişimine yardımcı olmak amacıyla sürekli ve düzenli olarak eğitimler düzenlenmekte ve verilmektedir. Eğitimler, hemşirelerin Bayındır Hastaneleri'nde işe alımından itibaren başlamakta ve periyodik olarak tekrarlanmaktadır.

Bayındır Hemşireleri, bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini kullanarak, bireylere yaşadıkları ve çalıştıkları her ortamda doğum öncesinden itibaren yaşamın tüm evrelerinde meslek standartları ve etik ilkeler çerçevesinde bakım sunarak farklılıklarını ortaya koyarlar.

1 - EĞİTİM

Eğitimin nitelikli hizmet sunumunda temel bir kavram olduğuna inanan Bayındır Hastaneleri’nde temelleri 1993 yılında İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 4 ingiliz eğitmen rehberliğinde atılan Hemşire Eğitim Merkezi'nde günümüz dünya standartlarını takip edebilmek, hasta bakımı ve hemşirelik alanındaki gelişmeler ile kurumumuzdaki uygulamaları güncelleyebilmek için sürekli ve sistemli hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir.

Hastanelerimizde Verilen Eğitimler;

1 - Hizmet İçi Eğitim

 • Temel Eğitim
 • Oryantasyon Eğitimi
 • Rehberlik Eğitimi
 • Yaşam Sonu Bakım Eğitimi
 • Mesleki Eğitimler
 • Bölüm Oryantasyon Eğitimi
 • Gelişme Eğitimi
 • Yönetici Eğitimi
 • Aylık Bilimsel Toplantılar

2 - Kurum Dışı Eğitimler

 • Sağlık Bakanlığı tarafından verilen sertifikalı kurslar
 • Kongreler
 • Sempozyum
 • Toplantılar

Hizmet Sunumu

1. Bilgisayar Ortamında Hemşirelik Süreci Uygulaması ;

Hemşirelik Hizmetlerimizde, hasta bakımı uluslararası düzeyde kullanılan ve ülkemizde örnek alınacak bir model olan “Bilgisayar Ortamında Hemşirelik Süreci”nin kullanılması ile bakım bilimsel temellere ve teknolojik uygulamalara dayandırılmaktadır.

Bilimsel problem çözme yöntemi olan Hemşirelik Sürecinde hastanın ilk yatışından başlayarak çıkışına kadar her gün hastada var olan ve olması muhtemel sağlık sorunları saptanır.

Hasta ile konuşarak ve gözlem yoluyla edinilen bilgiler doğrultusunda hemşiremiz saptanan mevcut sorunların iyileştirilmesi (solunum sıkıntısı, kendi başına yemek yiyememe, hareket edememe vb.) ve olması muhtemel sorunların gelişmemesi (düşme riski, yatak yarası açılma riski, enfeksiyon riski vb.) için hedefler belirler.

Bu hedeflere ulaşmak için uygun girişimleri planlar ve uygular.

Hemşiremiz her vardiya sonunda hastaya yapılan uygulamaları ve alınan önlemleri değerlendirir.

Sorun giderildiyse problemi kapatır, sorun devam ediyorsa ve/veya yeni bir sorun varsa ya da olabileceğinden şüpheleniliyorsa sorun eklenir, uygulamalar devam edecek diye belirtir.

Bir sonraki vardiyada görev alan hemşiremiz saptanan mevcut/olası sorunların giderilmesi için uygulamalara devam eder.

2. Hemşirelik Bakım Standartları :

Bayındır Hastanesi’nde hastamızın fizyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimleri temel alınarak oluşturulan Bakım Standartları ile tüm yaşam fonksiyonlarına yönelik verilecek bakımlara standartlar getirilmiştir.

3. Klinik Uygulama Kılavuzları:

Bayındır Hastanesi’nde hemşirelik hizmetinin kesintisiz aynı nitelikte verilebilmesi için hastaya yapılması gereken tüm hemşirelik uygulamaları aynı zamanda alanlarımızda yazılı olarak bulunmaktadır.

İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzları ;

 • Hemşirelik Süreci Bakım Planı
 • Kuruma Ait Talimat Ve Prosedürler
 • Bölüme Özel Protokoller
 • Bölüme Özel Bakım Haritaları

4. Hemşire İhtiyacını Tespit Etme :

Hastalarımızın bakımını sağlamada görevlendirilecek hemşire sayısının belirlenmesinde uluslararası yöntem olan hastanın hemşireye olan Bağımlılık Düzeyini kullanmaktadır. Bu yöntemle gün içerisinde hastalarımızın hemşireye olan bağımlılıklarına göre sınıflara ayırmaktayız.Örneğin hastamız orta düzey bağımlı sınıfında ise bu durumda 3 hastamıza 1 hemşiremiz bakım verirken , üst düzey bağımlı bir hastamız varsa bu durumda 1 hastamızın bakımını 1 hemşiremiz üstlenmektedir.

5. Hasta Eğitimlerimiz

Hastanemize tanı ve tedavi istemi ile başvuran, hasta ve yakınlarının ihtiyaçları doğrultusunda bilgilendirilmesi, tedavi kararına, bakıma ve bakımın devamına katılımları, sağlıklı yaşam bilgilerinin arttırılması sağlanmaktadır

2 - BÖLÜMLERİMİZ

Bayındır Sağlık Grubu hastanelerinde Hemşirelik Hizmeti Sağlık Bakanlığı ve Joint Commision International (JCI) kriterlerine uygun standartlarda verilmektedir.

Yatan Hasta Katı Hemşireliği :  Hasta ve yakınlarını bir bütün olarak ele alır, hastanın her türlü fiziksel, psikolojik ve sosyal durumunu değerlendirir, bakımını planlar, uygular ve süreci değerlendirir. Hastaların kendi bakımlarına ilişkin kararlara katılabildiği, empatik yaklaşım ve problem çözme becerisi yüksek, güvenilir, bilgili, deneyimli, konusunda uzman, güleryüzlü, değişim ve yeniliklere açık, kendini geliştirebilen, ihtiyacı olan eğitimi tespit eden ve veren , gerekli ise evde bakım sürecini planlayan bir anlayışla hemşirelik hizmeti vermekteyiz.

Yoğun Bakım Hemşireliği: Modern yaşam destek birimleri kullanarak, kritik hasta bakımı konusunda bilgili ve deneyimli, acil durumlara karşı hakimiyet düzeyi yüksek, hastanın klinik seyrindeki değişiklikleri erken fark eden , hızlı karar vererek müdahale edebilen, yüksek problem çözme becerisi ile etkin iletişim becerilerini ve empatik yaklaşımı kullanarak hemşirelik hizmeti sunmaktayız.

Ameliyathane Hemşireliği :  Her gün yenilenen teknolojiye uyum sağlayarak, standartlar doğrultusunda, tüm ameliyat tekniklerini bilen ve 24 saat süreyle her türlü cerrahi girişimde görev alabilecek, bilgili, beceri düzeyi yüksek, etik kurallara bağlı ve ekip dayanışması ruhu içinde hemşirelik hizmeti vermekteyiz.

Acil Servis Hemşireliği : Triaj konusunda bilgili ve deneyimli, acil durumlarda hasta, hasta yakını ve birlikte çalıştığı ekibi yöneten, ani gelişen sağlık sorunları/travmalar konusunda acil ilk yardım hizmeti verme yeterliliğine sahip, hızlı, güvenilir, anlayışlı ve güler yüzlü, insan yaşamının ön planda tutulduğu bir anlayışla hemşirelik hizmeti vermekteyiz.

Merkezi Sterilizasyon Bölümü : Standartlar doğrultusunda cerrahi aletlerin ve malzemelerin dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Poliklinik Hemşireliği :  Polikliniklerdeki verilen hemşirelik hizmetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden, sürecin takibinden sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.

Evde Bakım Hemşireliği :  Evde Bakım; özürlü, yaşlı, kronik hastalığı olan ya da iyileşme dönemindeki bireylerin ve ailelerinin bulundukları ortamda yaşamlarını sağlıklı ve mutlu bir biçimde sürdürmelerini sağlamak, toplumsal uyumlarını gerçekleştirmektir. Evde bakım hemşireliği 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği : Bayındır Sağlık Grubu ve Hemşirelik Hizmetleri Bölümünün vizyonu, misyonu ve kurum politikası doğrultusunda hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerin alınması, uygulanması ve bu alanda politikaların geliştirilmesi konusunda çalışmalara katılıp,bu amaçla eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Skopi Hemşireliği :  Skopi Ünitesinde işleyişinin düzenlenmesi, girişim yapılacak olan hastaların üniteye kabulünden işlem sonrası evine / bölümüne gönderilmesine kadar olan tüm süreçlerde verilen hizmetlerin uygulanmasından sorumludur. Bu amaçla eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Onkoloji Hemşireliği : Bayındır Sağlık Grubu standartları doğrultusunda sürekli ve yüksek kalitede hizmet vermek için ayaktan/yatarak kemoterapi alan ya da palyatif bakım yapılan onkoloji hastalarının hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Hastanın bakımı ile ilgili multidisipliner bakımı koordine eder. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Diyabet Eğitim Hemşireliği : Diyabet tanısı olan, katta yatan ya da poliklinikten takip edilen bütün hastaların eğitimlerini planlamak, uygulamak, değerlendirmek, takip etmekten sorumludur. Ayrıca hastanın ve klinik hemşirelerinin gereksinim duyduğu konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ağrı Hemşireliği :  Bayındır Hastanelerinde ağrı polikliniğine başvuran hastaların tanı ve tedavi süreçlerinin desteklenmesi, yatan hastaların ağrı yönetiminin sağlanmasından sorumludur.Ayrıca hasta , ailesine ağrı ve tedavisi ile ilgili eğitimlerin verilmesi amacıyla da hizmet vermektedir. Ağrı hemşiresi, ağrı hekimi ile koordineli çalışmaktadır.

Emzirme Eğitim Hemşireliği : Hastanede yatan, polikliniğe başvuran tüm gebelerin ve doğum yapmış annelerin anne sütünün yararları ve emzirmenin önemi konusunda eğitilmesinden sorumludur. Aileye emzirme, süt sağma teknikleri, bebek beslenmesi, meme bakımı ve bebek bakımı eğitimleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş Yeri Hemşireliği :  Bayındır Sağlık Grubu Hastanelerinde İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasından, önceliklerin belirlenmesinden ve yapılacak çalışmalardan sorumludur. işyeri hekimi ile iş birliği içinde çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar,kaydeder. Çalışanların işe giriş/periyodik muayene zamanlarının kayıtlarını tutar, iş yerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekimle paylaşan, iş yerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev almaktadır.

Bası Yarası Hemşireliği : Bası yarası olan bireyleri tespit ederek bakım verir ve hasta bakımından sorumlu olan hemşireler ile koordineli çalışır.Bası yarası olan bireylerin bakım alma, yaşam kalitesini artırmak amacıyla hastalara, ailelerine ve bakımını üstlenen bireylere eğitim vermektedir.

Radyoloji - Girişimsel Radyoloji Hemşireliği :  Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji bölümüne gelen hastalara nitelikli ve kaliteli hizmet sunabilmek için işlem öncesi gerekli ön hazırlıkları tamamlayarak hastayı kabul etmek, işlem süresince gerekli desteği vermek, işlem sonrasında hastayla ilgili işlemleri takip etmekten sorumludur.Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji bölümü ile ilgili yenilikleri takip etmek hizmet kalitesinin gelişimi için önerilerde bulunur.Bu amaçla eğitim ,araştırma ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Pediatri Hemşireliği : Pediatri kliniğinde bulunan tüm hastaların bakımının, hemşirelik bakım standartları doğrultusunda tanılanması, planlanması, uygulanması, ve değerlendirilmesini sağlamaktan sorumludur .Bu amaçla eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yaşlı Bakım Hemşireliği :  Yaşlı bakım hemşireliği; yaşlıların özgün gereksinimlerini anlama, değerlendirme, geriatrik bakım ve rehabilitasyonun planlanması ve uygulanması süreçlerini bilgi ve beceri ile organize etmekten sorumludur.

Diyaliz Hemşireliği : Diyaliz hizmeti alan hastaların, hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Bu amaçla eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

EEG Hemşireliği :  Tanısal EEG testi (elektroensefalografi) ile tetkik protokollerini ve bu protokollerin uygulama esaslarını uygulamak,bilgisayara kaydını yapmak ve raporlamaktan sorumludur. Bu amaçla eğitim ,araştırma ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği :  Kemik İliği Transplantasyon bölümüne gelen hastanın kabulünden itibaren, tedavi, takip, bakım hizmetlerinde standardizasyonu sağlayarak birlikte çalıştığı grup ile iş birliği içinde hizmetin kalitesini arttırmaktan sorumludur.

Uyku Laboratuar Hemşireliği : Uyku bozuklukları teşhis ve tedavisi amacıyla hekimin isteği doğrultusunda, özel kayıt donanımlarını kullanarak PSG testi, kayıtların değerlendirilmesi (skorlama) PAP titrasyonu uygulaması hizmeti vermekten sorumludur.

loading
x

Randevu Talebi Oluşturma

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız