Üroloji

Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1.S.Çetin;F.Gönenç;A.Metin;Y.Işık;İ.Dalva: Renal transplantasyon yapılan 66 vakanın 
a.Donörlerinin incelenmesi. Mavi Bülten 18 (1):15-22, 1986
2.S.Çetin;S.Özgür;Y.İlker;İ.Dalva: Renal Transplantasyon sonrası Eritrositozis.
a.Dializ Transplantasyon ve Yanık 3(2):47-49, 1987
3.S.Çetin;Y.İlker;S.Özgür;İ.Dalva: Obstetrik nedenlere bağlı akut böbrek yetmezlikli
a.Olgularda periton dializi uygulaması ve sonuçları. Dializ Transplantasyon Yanık 
b.3(3):42-45, 1987 
4.S.Çetin;İ.Dalva;S.Özgür;Y.İlker:Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)
a.Dializ Transplantasyon ve Yanık 4(1):35-40, 1987
5.S.Çetin;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;İ.Dalva: Cerrahi ile kombine tedavi gerektiren üriner
a.Sistem enfeksiyonlarında seftriaksonun etkinliği ve yan etkilerinin araştırılması.
b.Ankem Dergisi 1(1):56-60, 1987
6.A.Metin;İ.Dalva;S.Çetin;F.Gönenç: Erkek Kontrasepsiyonu. Türkiye Klinikleri
a.8(5):348-353, 1988
7.S.Özgür;İ.Dalva;A.Erol;Y.İlker;A.Metin;S.Çetin: Ürolojik Cerrahide proflaktik antibiotik kullanımı, gentamisin ile trimetoprim sulfametoksazol (TMS)’nun karşılaştırılması.
a.Türk Üroloji Dergisi 14(2):167-171, 1988
8.İ.Dalva;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin:Transüretral prostat rezeksiyonunda kan kaybının ölçülmesi. Mavi Bülten 19(1):65-70, 1988
9.İ.Dalva;Y.İlker;S.Çetin:Akut Böbrek Yetmezliğinde Hipertonik Glukoz v Amino asit Solüsyonlarının Uygulanması. Türkiye Klinikleri 8(4):274-277, 1988
10.S.Özgür;i.Dalva;E.Akel;A.Metin;Y.İlker;F.Gönenç;S.Çetin:BPH olgularında Transabdominal ultrasonografi ile prostat volümü ölçümü. Türk Üroloji Dergisi 14(4):445-449, 1988
11.S.Çetin;A.Yazıcıoğlu;S.Özgür;Y.İlker;İ.Dalva: Vesicovaginal Fistula Repair: A simple Suprapubic Transvesical Approach. International Urology and Nephrology 20(3):265-268, 1988
12.A.Metin;İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;Y.İlker;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin:Primer enurezis  nokturnada ürodinamik çalışma bulguları.Türk Üroloji Dergisi 14(3):405-408, 1988 
13.İ.Dalva;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Renal Arter Stenozunda Perkütantransluminal anjioplasti ve açık cerrahi sonuçlarının karşılaştırılması. Mavi Bülten 21(1):34-38, 1989
14.İ.Dalva;M.Başar;S.Özgür;S.Çetin;M.Karahan: Genitoüriner Cerrahide seftriakson proflaksisi: Preoperatif ve perioperatif uygulamanın . Mavi Bülten 22(1):54-57, 1990
15.İ.Dalva;M.Başar;A.Yazıcıoğlu;E.Akbay;S.Özgür;S.Çetin;M.Karahan: Üriner sistem enfeksiyonlarında sefuroksim aksetilin klinik etkileri. Mavi Bülten 22(1):23-26 1990
16.A.Yazıcıoğlu;İ.Dalva;H.Akan;S.Özgür;S.Çetin:Üriner enfeksiyonlarda seftazidim.
a.Ankem Dergisi 4(1):34-39, 1990
17.E.Akbay;F.Gönenç;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Çetin: Renal Transplantasyon yapılan hastalarda serum beta-2 mikroglobulin düzeyleri. Mavi Bülten 22(1):31-34, 1990
18.K.Dalva;M.Balk;İ.Dalva;D.Yücel;G.Saydam;S.Ayaz;M.Türkvan: İdrar N-Asetil-beta-D-Glukozaminidaz aktivitesi tayin yöntemlerinin karşılaştırılması. Mavi Bülten 22(1):1-6, 1990
19.A.Yazıcıoğlu;İ.Dalva;S.Özgür:S.Çetin: DPH uygulanan 470 hastanın sonuçlarının  değerlendirilmesi. ESWL Endoüroloji 1:23-26, 1991
20.F.Gönenç;İ.Dalva;Z.Güneş;E.Akbay;K.Dalva;S.Çetin: Siklosporinin diabetojenik etkisi. Türkiye Klinikleri Araştırma 9:439-442, 1991
21.H.Başar;İ.Dalva;A.Erol;E.Akbay;S.Çetin: Üriner sistem taş hastalığı nedeniyle opere edilen 1000 olgunun retrospektif incelenmesi. TCDD HastaneleriTıp Bülteni 2:28-32, 1991
22.M.Karahan;İ.Dalva;N.Karabiber;H.Kılıç;F.Gönenç:Renal transplant ve hemodializ hastalarında Elisa yöntemi ile antikor tayini. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:36-39, 1991
23.Z.Güneş;İ.Dalva;A.Erol;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin:Extracorporeal shock wave lithotripsy in the treatment of upper ureteral stones:Experience  in 300 consecutive patients. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi 1(1):18-21, 1991
24.E.Akbay;A.Erol;N.Tahtalı;İ.Dalva;S.Sargın;S.Çetin: Rekürren ve/veya çok sayıdaki yüzeyel mesane tümöründe intravezikal BCG proflaksisi.Türk Üroloji Dergisi 18(2):180-185, 1992
25.A.Erol;E.Akbay;S.Sargın;İ.Dalva;F.Türkseven;H.Yürür: Retrokaval Üreter: 4 olgunun sunumu ve cerrahi yaklaşım. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni 4(1):88-91, 1992
26.A.Erol;İ.Dalva;S.Sargın;E.Akbay;M.Karahan: Enükle edilen prostat adenomlarının bakteriyel içeriği. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni 2:26-30, 1992
27.İ.Dalva;M.Beyazit;F.Gönenç;A.Erol;E.Akbay;S.Çetin: Successful renal vein reconstruction with an autologous saphenous vein graft in renal transplantation.
a.Transplantology 3(4):183-184, 1992
28.M.Boran;M.Karahan;İ.Dalva;E.Akbay;H.Kılıç;S.Çetin: Hemodializ hastalarında  Stafilokokus Aereus nasal taşıyıcılığı ve tedavisi. TCDD Tıp Bülteni 1(1):17-20, 1992
29.A.Erol;E.Akbay;İ.Samur;Z.Güneş;İ.Dalva;H.Akan;S.Çetin: Üst Üriner sistem ve retroperitona uygulanan perkutan girişimler ve sonuçları. Türk Üroloji Dergisi 18(3):278-282, 1992
30.E.Akbay;A.Erol;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Sargın;F.Gönenç;S.Çetin: Hemodializ için yapılan vasküler girişimler. TCDD Tıp Bülteni 1:42-44, 1992
31.A.Yazıcıoğlu;İ.Dalva;C.Akpınar;S.Özgür;S.Çetin: Results of Deep Prostatic Hyperthermia in 470 patients treated with Thermex II. Urology  235-238 1992 Monduzzi Editore
32.Z.Güneş;İ.Dalva;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Staghorn Böbrek Taşlarında ESWL: Üreteral Stentlerin rolü. ESWL Endoüroloji 2:28-30, 1993
33.A.Yazıcıoğlu;İ.Dalva;S.Özgür;S.Çetin:  Results of Deep Prostatic Hyperthermia applied with Thermex II in 525 Benign Prostatic Hyperplasias. European Urology 23:322-325, 1993
34.M.Boran;İ.Dalva;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Subcutaneous versus  intravenous recombinant human erythropoietin administration in hemodialysis patients. Nephron 63:113-114, 1993
35.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: ESWL Uygulanan hastaların sınıflandırılması için bir yöntem. Üroloji Bülteni 4:103-106, 1993
36.M.Boran;İ.Dalva;A.Yazıcıoğlu;E.Akbay;S.Çetin: Correction of the anemia of hemodialysis patients with recombinant human erythropoietin. Urology and Nephrology 25(2):197-203,   1993
37.S.Özgür;A.Erol;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Çetin: The predictive value of a new scoring system on the outcome of primary in-situ extracorporeal shock wave lithotripsy of upper ureteral calculi Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi 1(1):67-72, 1993
38.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür:A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: ESWL Uygulanan hastaların Sınıflandırılması için bir yöntem. Üroloji Bülteni 4:103-106, 1993
39.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: ESWL uygulanan hastalara proflaktik antibiotik gerekli mi? Nefro-üroloji ve Hipertansiyon Dergisi2(1):53-56,1994
40.İ.Dalva;Z.Güneş:S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Atnalı böbrek taş hastalığında ESWL . Üroloji Bülteni 5:33-35, 1994
41.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Üst üriner sistem taşları ESWL tedavisinde ultrasonografik lokalizasyonun avantaj ve dezavantajları. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi 1(1):22-26 , 1991
42.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Nonopak taşlarda Sonolith 3000 ile ESWL. Üroloji Bülteni 4:168-170, 1993
43.İ.Dalva;M.Balk;S.Sargın;E.Akbay;Ş.Yıldız;D.Gürel;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Benign prostat hipertrofili hastalarda rektal digitalizasyonun serum prostat spesifik antijen (PSA) ve prostat asit fosfataz (PAP) düzeylerine etkisi. TCDD Tıp Bülteni 1:46-50 , 1993
44.M.Beksaç;K.Dalva;F.Gönenç;İ.Dalva;S.Gariboğlu;N.Batur;S.Çetin: Soluble CD23 and Interleukin-2 Receptor levels in renal allograft recipients. Transplantation Proceedings 25(2):2145-2147, 1993
45.M.Beksaç;K.Dalva;F.Gönenç;İ.Dalva;S.Gariboğlu;N.Batur:S.Çetin: Soluble CD23 and Interleukin-2 Receptor levels in renal allograft recipients. Transplantation Proceedings 25(2):3043-3045, 1993
46.E.Akbay;S.Sargın;A.Erol;İ.Dalva;Z.Güneş;N.Özkan;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu: Enurezis Nokturnalı hastalarda Desmopressin (DDAVP) tedavisi Türk Üroloji Dergisi 20(1):78-80, 1994
47.N.Tahtalı;A.Yazıcıoğlu;İ.Dalva;S.Sargın;S.Çetin: An unusual cause of urethral stricture: Urethral Lymphangioma European Urology 599, 1993
48.N.Karabiber;K.Dalva;İ.Dalva;O.Taşdemir:S.Gariboğlu:M.Beksaç:Major Histokompatibilite antijenleri(HLA) ile nazal staphyloccus taşıyıcılığı arasındaki ilişki. GATA Bülteni 35:517-522, 1993
49.İ.Dalva;K.Arda;E.Akbay;N.Tahtalı;T.Tekin;A.Erol;H.Yürür:Bir olgu nedeni ile blind-ending bifid ureter. Türkiye Klinikleri Tıp Bülteni 13:418-420, 1993
50.A.Erol;S.Özgür;N.Tahtalı;E.Akbay;İ.Dalva:S.Çetin: Bacillus Calmette-Guerin (BCG) balanitis as a complication of intravesical BCG immunotherapy: A case report. Journal of Ankara Medical School 16(2):1009-1012, 1994
51.Y.Akman;S.Sargın;İ.Dalva;N.Özkan;Z.Güneş;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Transüretral prostat rezeksiyonu yapılan hastalarda ofloxacinin proflaktik antibakteriyel ajan olarak kullanımı. Türk Üroloji Dergisi 20(1):64-66, 1994
52.A.Erol;S.Sargın;İ.Dalva;Z.Güneş;E.Akbay;A.Yazıcıoğlu: Endoscopic Transvaginal Bladder Neck Suspension for stress urinary incontinence. International Urology and Nephrology 
a.26(5):513-518, 1994
53.L.Akpınar;İ.Dalva: Tanınız nedir? Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 4(5):168-173, 1995
54.E.Bayrak;G.Saydam;İ.Dalva; Renal Transplant ve Hemodializ hastalarında serum lipoprotein (a) düzeyleri. Biyokimya Dergisi. 20 (1):31-42, 1995
55.C.Küçükaksu;M.Balk;İ.Dalva;M.Boran;G.Saydam: Recombinant insan eritropoietin eritrosit antioksidansistemine ve plazma lipid peroksidasyonuna etkisi. Biyokimya Dergisi 20(2):9-15, 1995
56.A.Erol;S.Özgür;N.Tahtalı;E.Akbay;İ.Dalva;S.Çetin: Bacillus Calmette-Guerin (BCG) balanitis as a complication of  intravesical BCG immunotherapy a case report. International Urology and Nephrology 27(3):307-310, 1995
57.S.Özgür;A.Erol;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Çetin: Predictive value of a new scoring system for the outcome of primary in-situ experimental shock wave lithotripsyof upper ureteral calculi. European Urology 28:36-39, 1995
58.M.Boran;İ.Dalva;F.Gönenç;S.Çetin: Response to Recombinant Human Erythropoietin (r-Hu EPO) and L-Carnitine combination in patients with anemia of end stage renal disease. Nephron 73:314-315, 1996
59.H.Akan;S.Sargın;İ.Dalva;Y.Akman;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin:Effects of distilledwater and mixture of sorbitol-mannitol irrigation fluids on fluid-electrolyte balance in patients undergoing transurethral prostatectomy. International Urology and Nephrology 29(5):575-580, 1997
60.H.Akan;M.Başar;I.Dalva;H.Başar: The early effects of doxazosin on benign prostatic hyperplasia. Archives Italian Urology Andrology 70 (1):41-4, 1998
61.I.Dalva;H.Akan;O.Yıldız;C.Telli;N.Bingöl: The clinical value of free prostate spesific antigen to total prostate spesific antigen. International Urology Nephrology 31(5):675-680, 1999
62.H.Akan;İ.Dalva;O.Yildiz;L.Kutluay;S.Gündoğdu;Y.Güngen:Mucinous cystadenoma mimiking simplerenal paranchimal cyst in a horse shoe kidney. International Journal Urology 12(5):493-496, 2005
63.İ.Dalva;Ü.Sert: Periüretral Tedavi Yaklaşımları:Hasta seçimi, enjeksiyon materyalleri, etkisi, güvenirliliği, enjeksiyon tekniği, komplikasyonlar ve postoperatif yaklaşım. Türkiye Klinikleri Üroloji 2(1):46-54, 2009
64.H.Akan;O.Yıldız;İ.Dalva;C.Yücesoy:Comparison of two periprostatic nerve blokade techniques for trabsrectal ultrasound guided prostate biopsy: Bilateral basal injection and single apical injection. Urology 73(1):23-26, 2009
65.E.Argüder;S.Hızel;D.Aydın;İ.Dalva;S.Muallaoğlu;A.Köksal;O.Akhan: Sudden onset malign pleural effusion in case with renal cell carsinoma. İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Dergisi, 26(2):137-141, 2012

Ulusal ve Uluslararası kongrelerde sunulan Bildiriler

1.S.özgür;İ.Dalva;A.Rol;Y.İlker;A.Metin;S.Çetin: Ürolojik Cerrahide proflaktik antibiotik kullanımı: Gentamisin ile Trimetoprim Sulfometoksazol (TMS)un karşılaştırılması.9.Türk Üroloji Kongresi 28 Eylül-2 Ekim 1987 Bodrum. Türk Üroloji Dergisi 13:93-94, 1987
2.S.Özgür;İ.Dalva;E.Akel;A.Metin;Y.İlker;F.Gönenç;S.Çetin: BPH olgularında ultrason ile prostat ağırşığı ölçümü. 9. Türk Üroloji Kongresi 28 Eylül-2 Ekim 1987 Bodrum. Türk Üroloji Dergisi 13:151 , 1987
3.A.Metin;İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;Y.İlker;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Enurezis nokturnada Ürodinamik çalışma Bulguları. 9.Türk Üroloji Kongresi 28 Eylül-2 Ekim 1987 Bodrum. Türk Üroloji Dergisi 13:133 , 1987
4.S.Çetin;A.Yazıcıoğlu;S.Özgür;S.Sargın;İ.Dalva;A.Erol;D.Tuzluoğlu: 1000 hastaya ait ESWL Sonuçlarımız. 10.Ulusal Üroloji Kongresi 23-27 Ekim 1989 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı s:167-168 , 1989
5.S.Çetin;A.Yazıcıoğlu;S.Özgür;S.Sargın;İ.Dalva;A.Erol;D.Tuzluoğlu: Böbrek Tek taşlarında ESWL Sonuçları. 10.Ulusal Üroloji Kongresi  23-27 Ekim 1989 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı s:168, 1989
6.S.Çetin;A.Yazıcıoğlu;S.Özgür;S.Sargın;İ.Dalva;A.Erol;D.Tuzluoğlu: Üst Üreter Taşlarında in situ ESWL Sonuçları 10. Ulusal Üroloji Kongresi 23-27 Ekim 1989 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı s:168, 1989
7.E.Akbay;F.Gönenç;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Çetin: Serum beta₂ microglobulin levels in renal transplant patients. 2. Marmara Medical Days 19-21 Eylül 1990 İstanbul . Marmara Medical Journal Supplement Eylül:46 , 1990    
8.E.Akbay;F.Gönenç;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Çetin: Renal Transplant hastalarda serum B₂ mikroglobulin düzeyleri. VII Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi Kuşadası 7-10 Kasım 1990 s:40
9.İ.Dalva;F.Gönenç;Z.Güneş;E.Akbay;S.Çetin: Graft fonksiynunun takibinde 99mTc-DTPA renal sintigrafi ile yapılan basit derecelendirme  sisteminin önemi. VII Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi Kuşadası 7-10 Kasım 1990  s:46
10.M.Karahan;H.Kılıç;İ.Dalva;F.Gönenç: Renal Transplantasyonda ELİSA ile Sitomegalovirus (CMV) saptanması. 3. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 22-26 Nisan 1991  Antalya s:323
11.İ.Dalva;M.Başar;S.Özgür;S.Çetin;M.Karahan: Genitoüriner cerrahide Seftriakson Proflaksisi: Preoperatif ve postoperatif uygulamanın karşılaştırılması. 6. Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi. 6-10 Mayıs 1991 Sorgun  s:179
12.S.Özgür;İ.Dalva;Z.Güneş:S.Çetin: 4500 Üriner sistem taşlı hastada Extrakorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) uygulaması. 11. Ulusal Üroloji Kongresi 14-18 Ekim 1991 Side. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı s:169 , 1991
13.A.Erol;E.Akbay;İ.Samur;H.Akan;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Sargın;S.Çetin: Üst Üriner sistem ve retroperitona uygulanan peruktan girişimler ve sonuçları. 11. Ulusal Üroloji Kongresi 14-18 Ekim 1991 Side. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı s:215 , 1991
14.İ.Dalva;M.Başar;A.Yazıcıoğlu;E.Akbay;S.Özgür;S.Çetin;M.Karahan:Üriner sistem İnfeksiyonlarında Sefuroksim Aksetilin Klinik etkinliği. 7. Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi. 31 Mayıs-5 Haziran 1992 Kuşadası,  Ankem Dergisi 6(2):217 , 1992
15.İ.Dalva;İ.Bozbulut;S.Özgür;A.Erol;A.Yazıcıoğlu;s:Çetin;M.Karahan: Enüklee edilen prostat adenomlarının bakteriel içeriği. 7. Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi.31 Mayıs-5 Haziran 1992 Kuşadası.  Ankem Dergisi 6(2):222
16.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Üriner sistem Taşlarında Outpatient ESWL tedavisi:5000 hastalık Deneyim. 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):107 , 1992
17.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Konjenital Böbrek Anomalisi olan Hastalarda ESWL tedavisi. 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):112 , 1992
18.İ.Dalva;Z.Güneş:S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Üst Üriner Sistem Taşları ESWL Tedavisinde        Ultrasonografik Lokalizasyonun Avantaj ve Dezavantajları.  2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):113 , 1992
19.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;s.Çetin: ESWL Uygulanan hastalara proflaktik antibiotik gerekli mi? 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):114 , 1992
20.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: ESWL Uygulanan Hastaların Sınıflandırılması için bir yöntem. 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):115 , 1992
21.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Staghorn Böbrek Taşlarında ESWL: Ureteral Stentlerin rolü. 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):115-116 , 1992
22.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Üreter Üst uç Taşlarında ESWL: Sonolith 3000 ile deneyimimiz. . 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):119-120 , 1992
23.İ.Dalva;Z.Güneş:S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Mesane ve İntramural Üreter taşlarında ESWL ile monoterapi. . 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):122-123 , 1992
24.E.Akbay;S.Sargın;A.Erol;İ.Dalva;Z.Güneş;N.Özkan;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu: Enürezis Nokturnalı hastalarda Desmopressin (DDAVP) tedavisi. 12. Ulusal Üroloji Kongresi 27-30 Eylül 1992 Nevşehir Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı s:148-149, 1992 tedavisinde Endoskopik kontrol altında transvaginal Mesane Boynu Süspansiyonu (E.M.B.S) 12. Ulusal Üroloji Kongresi 27-30 Eylül 1992 Nevşehir Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı S:120, 1992
25.A.Yazicioglu;I.Dalva;C.Akpınar;S.Özgür;S.Çetin:Results of Prostatic Hyperthermia in 470 patients treated with Thermex II. Xth Congress of European Association of Urology. July 22-25 1992 Genova, p:227 , 1992
26.S.Sargın;Y.Akman;İ.Dalva;Z.Güneş;A.Yazıcıoğlu: Transüretral prostat rezeksiyonu yapılan Hastalarda  ofloxacin’in proflaktik antibakteriel ajan olarak kulanılması. 8.Türkiye Antibiotik    Kemoterapi Kongresi 22-28 Mayıs 1993 Belek 
27.Z.Güneş;S.Sargın;İ.Dalva;Y.Akman;M.Şamlı;A.Yazıcıoğlu:Transüretral prostat rezeksiyonunda        Ceftazidime’in Proflaktik amaçlı kullanımı.  8.Türkiye Antibiotik    Kemoterapi Kongresi 22-28  Mayıs 1993 Belek 
28.M.Boran;C.Küçükaksu;İ.Dalva;S.Çetin: Rekombinant insan eritropoietin (r-Hu EPO) uygulanan ve uygulanmayan hemodializ hastalarında lipid peroksidasyon ve antioksidan sistem göstergelerin karşılaştırılması. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-22 Ekim 1993 Bursa , Özet Kitabı s:8
29.E.Akbay;Ü.Sarıtaş;Y.Akman;M.Boran;İ.Dalva;F.Gönenç;S.Çetin: Renal Transplantasyon yapılmış hastalarda Hepatitis-C virüsü antikor prevalansı. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-22 Ekim 1993 Bursa , Özet Kitabı s:182
30.E.Bayrak;G.Saydam;İ.Dalva: Renal transplant ve hemodializ hastalarında serum lipoprotein (a)  düzeyleri. XII Ulusal Biyokimya Kongresi 13-16 Nisan 1994 İstanbul Özet Kitabı C-101
31.C.Küçükaksu;M.Balk;İ.Dalva;M.Boran;G.Saydam: Rekombinant insan eritropoietinin eritrosit antioksidan sistemine ve plasma  lipid peroksidasyonuna etkisi. XII Ulusal Biyokimya Kongresi 13-16 Nisan 1994 İstanbul Özet Kitabı C-402
32.N.Bingöl;V.Madencioğlu;M.A.Akdenizli;H.Akan:Normal kişilerde yaşa bağlı olarak serbest (fPSA) total PSA (tPSA) nın hesaplanması. XIV UlusalBiokimya Kongresi 28-31 Ekim 1997 İzmir C-401
33.H.Akan;M.Başar;İ.Dalva;H.Başar: The early effects of doxazosin on benign  prostatic hyperplasia. 4th Consultation on Benign Prostatic Hyperplasia July 2-5 1997 Paris p:10
34.H.Akan;İ.Dalva;L.Delilbaşı;C.Çakıcı;Y.Güngen: Wet preparation of the tissue obtainedby percutaneous testis biopsy as a predictor for successful sperm recovery during intracytoplasmic sperm injection. 16th World Congress on Fertility and Sterility and 54th  annual meeting of the American Society for Reproductive Medicine . San Fransisco December 3-6  1998  p:456
35.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız;B.Ayas;L.Delilbaşı;K.Hekimoğlu;M.Arbatlı;C.Çakıcı:Effects of severity of the varicocele on sperm concentration , motility and morphology by Kruger classification.  6th Mediteranian Congress of Urology September6-9  , 1999 , Cairo Egypt p:45          O.Yildiz;I.Dalva;H.Akan;K.Kilic: The prophylactic use of ureteral catheters during colorectal      and  gynecologic operations.  3rd international Urological Stents Symposia. November 7-10,   2001. Glasgow, Scotland. P-61
36.O.Yildiz;I.Dalva;H.Akan: Nitinol-based guide wires for severely obstructed ureters. 3rd        international Urological Stents Symposia. November 7-10, 2001. Glasgow, Scotland. P-62
37.O.Yildiz;I.Dalva;H.Akan:Free testosteron levels in erectile dysfunction patients with low sexual drive versus normal sexual drive. 3rd World Congress on the Aging Male February 7-10 , 2002 Berlin, The Aging Male 4(4):281, December 2001
38.Ö.Yıldız;H.Akan;İ.Dalva: Klamidyal enfeksiyonlarda antikor tayininin önemi. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu  11-14 Ekim 2001 , Antalya p-9
39.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Determination of valsalva and cough leak point pressures in supine position without urodynamics. 17th Congress of the European Association of Urology. February 23-26 , 2002 Birmingham , p:331
40.Ö.Yıldız;A.Karademir;İ.Dalva;H.Akan: Nosocomial urinary tract infections in Bayindir Ankara Hospital. Hot Topics in urinary tract infections. Budapest 2003, p:28
41.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız: Alt üriner sistem semptomları olan erkeklerde ürodinamik bulgular. 5.Ulusal Endouroloji Kongresi 24-26 Ekim 2003 Diyarbakır
42.Ö.Yıldız;A.Karademir;İ.Dalva;H.Akan:Nosocomial urinary tract infections in geriatric male patients. The 4th World Congress on the aging male. February 26-29 2004 Prague Czech Republic  ,  p:188
43.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Radikal retropubik prostatektomi sonrası anastomoz darlığına etkili olan  faktörlerin incelenmesi. 9. Üroonkoloji Kursu. 4-8 Kasım 2009 , Ankara , p-086
44.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız:Stres inkontinansın cerrahi tedavisinde pubovaginal otolog rektus fasial sling ile transobturator polipropilen tape uygulamalsrının karşılaştırılması. 1. Ulusal kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 3-6 Aralık 2009 Antalya 
45.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Erkeklerde zor üretral kateterizasyon olgularının 10 yıllık retrospectif analizi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2010 , İstanbul p-008 
46.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;M.Sarışahin: Combination of perianal EMLA cream and periprostatic nerve block for pain control during TRUS-guided prostatic biopsy. 33rd Congress of the Societe International D’Urology September 8-12 , 2013 Vancouver , UP:209
47.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız:<3 cm böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde retrograd flexible  ureterorenoskop ve holmium laser litotripsi. 3. Minimal Urolojik Cerrahi Kongresi 30 Mayıs-1 haziran 2014 Ankara PS-11
48.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız: Retrograde intrarenal holmium lithotripsy versus percutaneous nephrolithotripsy in management  of kidney stones. 34th Congress of the Societe International D’Urology  October 12-15 2014 Glasgow, 
49.H.Akan;İ.Dalva;O.Yıldız;J.Karakaya;L.Kutluay;L.Albayrak;Y.Gürgen:Prostat biyopsisi sırasında sol ve sağ transizyonel zondan birer örnek alınması  transizyonel zondan köken alan kanserlerin öngörülmesinde yararlı olabilir mi ? 12. Üroonkoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015 Belek , Özet Kitabı s:245
50.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;A.Köksal;M.Sarışahin;L.Albayrak: Multiparametric MR Cognitive combination TRUS extended systemic biopsy in detection of localised prostat cancer. October 15-18, 2015 Melbourne 
51.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;A.Köksal;M.Sarışahin;L.Albayrak: Prostat kanseri tanısında multiparametrik-MR nderliğinde yapılan TRUS-kognitif+sistematik biyopsinin prostat büyüklüğüne göre değerlendirilmesi. 12. Üroonkoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015 Belek Özet kitabı s:237
52.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Sıkışma tipi idrar kaçırma yakınması olan benign prostat hiperplazisi vakalarında  transüretral prostatektomi sonrası kontinans durumunun öngörülmesinde basınç akım çalışmasının rolü. 24.Ulusal Üroloji Kongresi 26. Dünya Videoüroloji Kongresi 20-24 Ekim 2015 İzmir. 
53.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Laser litotripsi ile sistin taşı tedavi edilebilir mi? 3. Ürolojik Cerrahi  Derneği Kongresi 2-6 Kasım 2016, Antalya
54.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;L.Albayrak: Low power setting plasmakinetic bipolar versus       monopolar transurethral resection of non-invasive bladder cancer. 20-23 October 2016   Buenos Aires

İlgi Alanları

Endo-üroloji

Androloji

Ürolojik Onkoloji

Ödüller

Bayındır Hastanesi
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız

yukarı git