Üroloji

Bayındır Söğütözü Hastanesi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1.S.Çetin;F.Gönenç;A.Metin;Y.Işık;İ.Dalva: Renal transplantasyon yapılan 66 vakanın 
a.Donörlerinin incelenmesi. Mavi Bülten 18 (1):15-22, 1986
2.S.Çetin;S.Özgür;Y.İlker;İ.Dalva: Renal Transplantasyon sonrası Eritrositozis.
a.Dializ Transplantasyon ve Yanık 3(2):47-49, 1987
3.S.Çetin;Y.İlker;S.Özgür;İ.Dalva: Obstetrik nedenlere bağlı akut böbrek yetmezlikli
a.Olgularda periton dializi uygulaması ve sonuçları. Dializ Transplantasyon Yanık 
b.3(3):42-45, 1987 
4.S.Çetin;İ.Dalva;S.Özgür;Y.İlker:Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)
a.Dializ Transplantasyon ve Yanık 4(1):35-40, 1987
5.S.Çetin;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;İ.Dalva: Cerrahi ile kombine tedavi gerektiren üriner
a.Sistem enfeksiyonlarında seftriaksonun etkinliği ve yan etkilerinin araştırılması.
b.Ankem Dergisi 1(1):56-60, 1987
6.A.Metin;İ.Dalva;S.Çetin;F.Gönenç: Erkek Kontrasepsiyonu. Türkiye Klinikleri
a.8(5):348-353, 1988
7.S.Özgür;İ.Dalva;A.Erol;Y.İlker;A.Metin;S.Çetin: Ürolojik Cerrahide proflaktik antibiotik kullanımı, gentamisin ile trimetoprim sulfametoksazol (TMS)’nun karşılaştırılması.
a.Türk Üroloji Dergisi 14(2):167-171, 1988
8.İ.Dalva;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin:Transüretral prostat rezeksiyonunda kan kaybının ölçülmesi. Mavi Bülten 19(1):65-70, 1988
9.İ.Dalva;Y.İlker;S.Çetin:Akut Böbrek Yetmezliğinde Hipertonik Glukoz v Amino asit Solüsyonlarının Uygulanması. Türkiye Klinikleri 8(4):274-277, 1988
10.S.Özgür;i.Dalva;E.Akel;A.Metin;Y.İlker;F.Gönenç;S.Çetin:BPH olgularında Transabdominal ultrasonografi ile prostat volümü ölçümü. Türk Üroloji Dergisi 14(4):445-449, 1988
11.S.Çetin;A.Yazıcıoğlu;S.Özgür;Y.İlker;İ.Dalva: Vesicovaginal Fistula Repair: A simple Suprapubic Transvesical Approach. International Urology and Nephrology 20(3):265-268, 1988
12.A.Metin;İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;Y.İlker;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin:Primer enurezis  nokturnada ürodinamik çalışma bulguları.Türk Üroloji Dergisi 14(3):405-408, 1988 
13.İ.Dalva;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Renal Arter Stenozunda Perkütantransluminal anjioplasti ve açık cerrahi sonuçlarının karşılaştırılması. Mavi Bülten 21(1):34-38, 1989
14.İ.Dalva;M.Başar;S.Özgür;S.Çetin;M.Karahan: Genitoüriner Cerrahide seftriakson proflaksisi: Preoperatif ve perioperatif uygulamanın . Mavi Bülten 22(1):54-57, 1990
15.İ.Dalva;M.Başar;A.Yazıcıoğlu;E.Akbay;S.Özgür;S.Çetin;M.Karahan: Üriner sistem enfeksiyonlarında sefuroksim aksetilin klinik etkileri. Mavi Bülten 22(1):23-26 1990
16.A.Yazıcıoğlu;İ.Dalva;H.Akan;S.Özgür;S.Çetin:Üriner enfeksiyonlarda seftazidim.
a.Ankem Dergisi 4(1):34-39, 1990
17.E.Akbay;F.Gönenç;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Çetin: Renal Transplantasyon yapılan hastalarda serum beta-2 mikroglobulin düzeyleri. Mavi Bülten 22(1):31-34, 1990
18.K.Dalva;M.Balk;İ.Dalva;D.Yücel;G.Saydam;S.Ayaz;M.Türkvan: İdrar N-Asetil-beta-D-Glukozaminidaz aktivitesi tayin yöntemlerinin karşılaştırılması. Mavi Bülten 22(1):1-6, 1990
19.A.Yazıcıoğlu;İ.Dalva;S.Özgür:S.Çetin: DPH uygulanan 470 hastanın sonuçlarının  değerlendirilmesi. ESWL Endoüroloji 1:23-26, 1991
20.F.Gönenç;İ.Dalva;Z.Güneş;E.Akbay;K.Dalva;S.Çetin: Siklosporinin diabetojenik etkisi. Türkiye Klinikleri Araştırma 9:439-442, 1991
21.H.Başar;İ.Dalva;A.Erol;E.Akbay;S.Çetin: Üriner sistem taş hastalığı nedeniyle opere edilen 1000 olgunun retrospektif incelenmesi. TCDD HastaneleriTıp Bülteni 2:28-32, 1991
22.M.Karahan;İ.Dalva;N.Karabiber;H.Kılıç;F.Gönenç:Renal transplant ve hemodializ hastalarında Elisa yöntemi ile antikor tayini. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:36-39, 1991
23.Z.Güneş;İ.Dalva;A.Erol;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin:Extracorporeal shock wave lithotripsy in the treatment of upper ureteral stones:Experience  in 300 consecutive patients. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi 1(1):18-21, 1991
24.E.Akbay;A.Erol;N.Tahtalı;İ.Dalva;S.Sargın;S.Çetin: Rekürren ve/veya çok sayıdaki yüzeyel mesane tümöründe intravezikal BCG proflaksisi.Türk Üroloji Dergisi 18(2):180-185, 1992
25.A.Erol;E.Akbay;S.Sargın;İ.Dalva;F.Türkseven;H.Yürür: Retrokaval Üreter: 4 olgunun sunumu ve cerrahi yaklaşım. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni 4(1):88-91, 1992
26.A.Erol;İ.Dalva;S.Sargın;E.Akbay;M.Karahan: Enükle edilen prostat adenomlarının bakteriyel içeriği. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni 2:26-30, 1992
27.İ.Dalva;M.Beyazit;F.Gönenç;A.Erol;E.Akbay;S.Çetin: Successful renal vein reconstruction with an autologous saphenous vein graft in renal transplantation.
a.Transplantology 3(4):183-184, 1992
28.M.Boran;M.Karahan;İ.Dalva;E.Akbay;H.Kılıç;S.Çetin: Hemodializ hastalarında  Stafilokokus Aereus nasal taşıyıcılığı ve tedavisi. TCDD Tıp Bülteni 1(1):17-20, 1992
29.A.Erol;E.Akbay;İ.Samur;Z.Güneş;İ.Dalva;H.Akan;S.Çetin: Üst Üriner sistem ve retroperitona uygulanan perkutan girişimler ve sonuçları. Türk Üroloji Dergisi 18(3):278-282, 1992
30.E.Akbay;A.Erol;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Sargın;F.Gönenç;S.Çetin: Hemodializ için yapılan vasküler girişimler. TCDD Tıp Bülteni 1:42-44, 1992
31.A.Yazıcıoğlu;İ.Dalva;C.Akpınar;S.Özgür;S.Çetin: Results of Deep Prostatic Hyperthermia in 470 patients treated with Thermex II. Urology  235-238 1992 Monduzzi Editore
32.Z.Güneş;İ.Dalva;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Staghorn Böbrek Taşlarında ESWL: Üreteral Stentlerin rolü. ESWL Endoüroloji 2:28-30, 1993
33.A.Yazıcıoğlu;İ.Dalva;S.Özgür;S.Çetin:  Results of Deep Prostatic Hyperthermia applied with Thermex II in 525 Benign Prostatic Hyperplasias. European Urology 23:322-325, 1993
34.M.Boran;İ.Dalva;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Subcutaneous versus  intravenous recombinant human erythropoietin administration in hemodialysis patients. Nephron 63:113-114, 1993
35.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: ESWL Uygulanan hastaların sınıflandırılması için bir yöntem. Üroloji Bülteni 4:103-106, 1993
36.M.Boran;İ.Dalva;A.Yazıcıoğlu;E.Akbay;S.Çetin: Correction of the anemia of hemodialysis patients with recombinant human erythropoietin. Urology and Nephrology 25(2):197-203,   1993
37.S.Özgür;A.Erol;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Çetin: The predictive value of a new scoring system on the outcome of primary in-situ extracorporeal shock wave lithotripsy of upper ureteral calculi Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi 1(1):67-72, 1993
38.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür:A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: ESWL Uygulanan hastaların Sınıflandırılması için bir yöntem. Üroloji Bülteni 4:103-106, 1993
39.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: ESWL uygulanan hastalara proflaktik antibiotik gerekli mi? Nefro-üroloji ve Hipertansiyon Dergisi2(1):53-56,1994
40.İ.Dalva;Z.Güneş:S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Atnalı böbrek taş hastalığında ESWL . Üroloji Bülteni 5:33-35, 1994
41.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Üst üriner sistem taşları ESWL tedavisinde ultrasonografik lokalizasyonun avantaj ve dezavantajları. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi 1(1):22-26 , 1991
42.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Nonopak taşlarda Sonolith 3000 ile ESWL. Üroloji Bülteni 4:168-170, 1993
43.İ.Dalva;M.Balk;S.Sargın;E.Akbay;Ş.Yıldız;D.Gürel;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Benign prostat hipertrofili hastalarda rektal digitalizasyonun serum prostat spesifik antijen (PSA) ve prostat asit fosfataz (PAP) düzeylerine etkisi. TCDD Tıp Bülteni 1:46-50 , 1993
44.M.Beksaç;K.Dalva;F.Gönenç;İ.Dalva;S.Gariboğlu;N.Batur;S.Çetin: Soluble CD23 and Interleukin-2 Receptor levels in renal allograft recipients. Transplantation Proceedings 25(2):2145-2147, 1993
45.M.Beksaç;K.Dalva;F.Gönenç;İ.Dalva;S.Gariboğlu;N.Batur:S.Çetin: Soluble CD23 and Interleukin-2 Receptor levels in renal allograft recipients. Transplantation Proceedings 25(2):3043-3045, 1993
46.E.Akbay;S.Sargın;A.Erol;İ.Dalva;Z.Güneş;N.Özkan;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu: Enurezis Nokturnalı hastalarda Desmopressin (DDAVP) tedavisi Türk Üroloji Dergisi 20(1):78-80, 1994
47.N.Tahtalı;A.Yazıcıoğlu;İ.Dalva;S.Sargın;S.Çetin: An unusual cause of urethral stricture: Urethral Lymphangioma European Urology 599, 1993
48.N.Karabiber;K.Dalva;İ.Dalva;O.Taşdemir:S.Gariboğlu:M.Beksaç:Major Histokompatibilite antijenleri(HLA) ile nazal staphyloccus taşıyıcılığı arasındaki ilişki. GATA Bülteni 35:517-522, 1993
49.İ.Dalva;K.Arda;E.Akbay;N.Tahtalı;T.Tekin;A.Erol;H.Yürür:Bir olgu nedeni ile blind-ending bifid ureter. Türkiye Klinikleri Tıp Bülteni 13:418-420, 1993
50.A.Erol;S.Özgür;N.Tahtalı;E.Akbay;İ.Dalva:S.Çetin: Bacillus Calmette-Guerin (BCG) balanitis as a complication of intravesical BCG immunotherapy: A case report. Journal of Ankara Medical School 16(2):1009-1012, 1994
51.Y.Akman;S.Sargın;İ.Dalva;N.Özkan;Z.Güneş;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Transüretral prostat rezeksiyonu yapılan hastalarda ofloxacinin proflaktik antibakteriyel ajan olarak kullanımı. Türk Üroloji Dergisi 20(1):64-66, 1994
52.A.Erol;S.Sargın;İ.Dalva;Z.Güneş;E.Akbay;A.Yazıcıoğlu: Endoscopic Transvaginal Bladder Neck Suspension for stress urinary incontinence. International Urology and Nephrology 
a.26(5):513-518, 1994
53.L.Akpınar;İ.Dalva: Tanınız nedir? Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 4(5):168-173, 1995
54.E.Bayrak;G.Saydam;İ.Dalva; Renal Transplant ve Hemodializ hastalarında serum lipoprotein (a) düzeyleri. Biyokimya Dergisi. 20 (1):31-42, 1995
55.C.Küçükaksu;M.Balk;İ.Dalva;M.Boran;G.Saydam: Recombinant insan eritropoietin eritrosit antioksidansistemine ve plazma lipid peroksidasyonuna etkisi. Biyokimya Dergisi 20(2):9-15, 1995
56.A.Erol;S.Özgür;N.Tahtalı;E.Akbay;İ.Dalva;S.Çetin: Bacillus Calmette-Guerin (BCG) balanitis as a complication of  intravesical BCG immunotherapy a case report. International Urology and Nephrology 27(3):307-310, 1995
57.S.Özgür;A.Erol;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Çetin: Predictive value of a new scoring system for the outcome of primary in-situ experimental shock wave lithotripsyof upper ureteral calculi. European Urology 28:36-39, 1995
58.M.Boran;İ.Dalva;F.Gönenç;S.Çetin: Response to Recombinant Human Erythropoietin (r-Hu EPO) and L-Carnitine combination in patients with anemia of end stage renal disease. Nephron 73:314-315, 1996
59.H.Akan;S.Sargın;İ.Dalva;Y.Akman;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin:Effects of distilledwater and mixture of sorbitol-mannitol irrigation fluids on fluid-electrolyte balance in patients undergoing transurethral prostatectomy. International Urology and Nephrology 29(5):575-580, 1997
60.H.Akan;M.Başar;I.Dalva;H.Başar: The early effects of doxazosin on benign prostatic hyperplasia. Archives Italian Urology Andrology 70 (1):41-4, 1998
61.I.Dalva;H.Akan;O.Yıldız;C.Telli;N.Bingöl: The clinical value of free prostate spesific antigen to total prostate spesific antigen. International Urology Nephrology 31(5):675-680, 1999
62.H.Akan;İ.Dalva;O.Yildiz;L.Kutluay;S.Gündoğdu;Y.Güngen:Mucinous cystadenoma mimiking simplerenal paranchimal cyst in a horse shoe kidney. International Journal Urology 12(5):493-496, 2005
63.İ.Dalva;Ü.Sert: Periüretral Tedavi Yaklaşımları:Hasta seçimi, enjeksiyon materyalleri, etkisi, güvenirliliği, enjeksiyon tekniği, komplikasyonlar ve postoperatif yaklaşım. Türkiye Klinikleri Üroloji 2(1):46-54, 2009
64.H.Akan;O.Yıldız;İ.Dalva;C.Yücesoy:Comparison of two periprostatic nerve blokade techniques for trabsrectal ultrasound guided prostate biopsy: Bilateral basal injection and single apical injection. Urology 73(1):23-26, 2009
65.E.Argüder;S.Hızel;D.Aydın;İ.Dalva;S.Muallaoğlu;A.Köksal;O.Akhan: Sudden onset malign pleural effusion in case with renal cell carsinoma. İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Dergisi, 26(2):137-141, 2012

Ulusal ve Uluslararası kongrelerde sunulan Bildiriler

1.S.özgür;İ.Dalva;A.Rol;Y.İlker;A.Metin;S.Çetin: Ürolojik Cerrahide proflaktik antibiotik kullanımı: Gentamisin ile Trimetoprim Sulfometoksazol (TMS)un karşılaştırılması.9.Türk Üroloji Kongresi 28 Eylül-2 Ekim 1987 Bodrum. Türk Üroloji Dergisi 13:93-94, 1987
2.S.Özgür;İ.Dalva;E.Akel;A.Metin;Y.İlker;F.Gönenç;S.Çetin: BPH olgularında ultrason ile prostat ağırşığı ölçümü. 9. Türk Üroloji Kongresi 28 Eylül-2 Ekim 1987 Bodrum. Türk Üroloji Dergisi 13:151 , 1987
3.A.Metin;İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;Y.İlker;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Enurezis nokturnada Ürodinamik çalışma Bulguları. 9.Türk Üroloji Kongresi 28 Eylül-2 Ekim 1987 Bodrum. Türk Üroloji Dergisi 13:133 , 1987
4.S.Çetin;A.Yazıcıoğlu;S.Özgür;S.Sargın;İ.Dalva;A.Erol;D.Tuzluoğlu: 1000 hastaya ait ESWL Sonuçlarımız. 10.Ulusal Üroloji Kongresi 23-27 Ekim 1989 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı s:167-168 , 1989
5.S.Çetin;A.Yazıcıoğlu;S.Özgür;S.Sargın;İ.Dalva;A.Erol;D.Tuzluoğlu: Böbrek Tek taşlarında ESWL Sonuçları. 10.Ulusal Üroloji Kongresi  23-27 Ekim 1989 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı s:168, 1989
6.S.Çetin;A.Yazıcıoğlu;S.Özgür;S.Sargın;İ.Dalva;A.Erol;D.Tuzluoğlu: Üst Üreter Taşlarında in situ ESWL Sonuçları 10. Ulusal Üroloji Kongresi 23-27 Ekim 1989 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı s:168, 1989
7.E.Akbay;F.Gönenç;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Çetin: Serum beta₂ microglobulin levels in renal transplant patients. 2. Marmara Medical Days 19-21 Eylül 1990 İstanbul . Marmara Medical Journal Supplement Eylül:46 , 1990    
8.E.Akbay;F.Gönenç;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Çetin: Renal Transplant hastalarda serum B₂ mikroglobulin düzeyleri. VII Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi Kuşadası 7-10 Kasım 1990 s:40
9.İ.Dalva;F.Gönenç;Z.Güneş;E.Akbay;S.Çetin: Graft fonksiynunun takibinde 99mTc-DTPA renal sintigrafi ile yapılan basit derecelendirme  sisteminin önemi. VII Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi Kuşadası 7-10 Kasım 1990  s:46
10.M.Karahan;H.Kılıç;İ.Dalva;F.Gönenç: Renal Transplantasyonda ELİSA ile Sitomegalovirus (CMV) saptanması. 3. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 22-26 Nisan 1991  Antalya s:323
11.İ.Dalva;M.Başar;S.Özgür;S.Çetin;M.Karahan: Genitoüriner cerrahide Seftriakson Proflaksisi: Preoperatif ve postoperatif uygulamanın karşılaştırılması. 6. Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi. 6-10 Mayıs 1991 Sorgun  s:179
12.S.Özgür;İ.Dalva;Z.Güneş:S.Çetin: 4500 Üriner sistem taşlı hastada Extrakorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) uygulaması. 11. Ulusal Üroloji Kongresi 14-18 Ekim 1991 Side. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı s:169 , 1991
13.A.Erol;E.Akbay;İ.Samur;H.Akan;Z.Güneş;İ.Dalva;S.Sargın;S.Çetin: Üst Üriner sistem ve retroperitona uygulanan peruktan girişimler ve sonuçları. 11. Ulusal Üroloji Kongresi 14-18 Ekim 1991 Side. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı s:215 , 1991
14.İ.Dalva;M.Başar;A.Yazıcıoğlu;E.Akbay;S.Özgür;S.Çetin;M.Karahan:Üriner sistem İnfeksiyonlarında Sefuroksim Aksetilin Klinik etkinliği. 7. Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi. 31 Mayıs-5 Haziran 1992 Kuşadası,  Ankem Dergisi 6(2):217 , 1992
15.İ.Dalva;İ.Bozbulut;S.Özgür;A.Erol;A.Yazıcıoğlu;s:Çetin;M.Karahan: Enüklee edilen prostat adenomlarının bakteriel içeriği. 7. Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi.31 Mayıs-5 Haziran 1992 Kuşadası.  Ankem Dergisi 6(2):222
16.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Üriner sistem Taşlarında Outpatient ESWL tedavisi:5000 hastalık Deneyim. 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):107 , 1992
17.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Konjenital Böbrek Anomalisi olan Hastalarda ESWL tedavisi. 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):112 , 1992
18.İ.Dalva;Z.Güneş:S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Üst Üriner Sistem Taşları ESWL Tedavisinde        Ultrasonografik Lokalizasyonun Avantaj ve Dezavantajları.  2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):113 , 1992
19.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;s.Çetin: ESWL Uygulanan hastalara proflaktik antibiotik gerekli mi? 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):114 , 1992
20.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: ESWL Uygulanan Hastaların Sınıflandırılması için bir yöntem. 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):115 , 1992
21.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Staghorn Böbrek Taşlarında ESWL: Ureteral Stentlerin rolü. 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):115-116 , 1992
22.İ.Dalva;Z.Güneş;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Üreter Üst uç Taşlarında ESWL: Sonolith 3000 ile deneyimimiz. . 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):119-120 , 1992
23.İ.Dalva;Z.Güneş:S.Özgür;A.Yazıcıoğlu;S.Çetin: Mesane ve İntramural Üreter taşlarında ESWL ile monoterapi. . 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 7-10 Mayıs 1992 Ankara ESWL Endoüroloji 1(3):122-123 , 1992
24.E.Akbay;S.Sargın;A.Erol;İ.Dalva;Z.Güneş;N.Özkan;S.Özgür;A.Yazıcıoğlu: Enürezis Nokturnalı hastalarda Desmopressin (DDAVP) tedavisi. 12. Ulusal Üroloji Kongresi 27-30 Eylül 1992 Nevşehir Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı s:148-149, 1992 tedavisinde Endoskopik kontrol altında transvaginal Mesane Boynu Süspansiyonu (E.M.B.S) 12. Ulusal Üroloji Kongresi 27-30 Eylül 1992 Nevşehir Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı S:120, 1992
25.A.Yazicioglu;I.Dalva;C.Akpınar;S.Özgür;S.Çetin:Results of Prostatic Hyperthermia in 470 patients treated with Thermex II. Xth Congress of European Association of Urology. July 22-25 1992 Genova, p:227 , 1992
26.S.Sargın;Y.Akman;İ.Dalva;Z.Güneş;A.Yazıcıoğlu: Transüretral prostat rezeksiyonu yapılan Hastalarda  ofloxacin’in proflaktik antibakteriel ajan olarak kulanılması. 8.Türkiye Antibiotik    Kemoterapi Kongresi 22-28 Mayıs 1993 Belek 
27.Z.Güneş;S.Sargın;İ.Dalva;Y.Akman;M.Şamlı;A.Yazıcıoğlu:Transüretral prostat rezeksiyonunda        Ceftazidime’in Proflaktik amaçlı kullanımı.  8.Türkiye Antibiotik    Kemoterapi Kongresi 22-28  Mayıs 1993 Belek 
28.M.Boran;C.Küçükaksu;İ.Dalva;S.Çetin: Rekombinant insan eritropoietin (r-Hu EPO) uygulanan ve uygulanmayan hemodializ hastalarında lipid peroksidasyon ve antioksidan sistem göstergelerin karşılaştırılması. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-22 Ekim 1993 Bursa , Özet Kitabı s:8
29.E.Akbay;Ü.Sarıtaş;Y.Akman;M.Boran;İ.Dalva;F.Gönenç;S.Çetin: Renal Transplantasyon yapılmış hastalarda Hepatitis-C virüsü antikor prevalansı. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-22 Ekim 1993 Bursa , Özet Kitabı s:182
30.E.Bayrak;G.Saydam;İ.Dalva: Renal transplant ve hemodializ hastalarında serum lipoprotein (a)  düzeyleri. XII Ulusal Biyokimya Kongresi 13-16 Nisan 1994 İstanbul Özet Kitabı C-101
31.C.Küçükaksu;M.Balk;İ.Dalva;M.Boran;G.Saydam: Rekombinant insan eritropoietinin eritrosit antioksidan sistemine ve plasma  lipid peroksidasyonuna etkisi. XII Ulusal Biyokimya Kongresi 13-16 Nisan 1994 İstanbul Özet Kitabı C-402
32.N.Bingöl;V.Madencioğlu;M.A.Akdenizli;H.Akan:Normal kişilerde yaşa bağlı olarak serbest (fPSA) total PSA (tPSA) nın hesaplanması. XIV UlusalBiokimya Kongresi 28-31 Ekim 1997 İzmir C-401
33.H.Akan;M.Başar;İ.Dalva;H.Başar: The early effects of doxazosin on benign  prostatic hyperplasia. 4th Consultation on Benign Prostatic Hyperplasia July 2-5 1997 Paris p:10
34.H.Akan;İ.Dalva;L.Delilbaşı;C.Çakıcı;Y.Güngen: Wet preparation of the tissue obtainedby percutaneous testis biopsy as a predictor for successful sperm recovery during intracytoplasmic sperm injection. 16th World Congress on Fertility and Sterility and 54th  annual meeting of the American Society for Reproductive Medicine . San Fransisco December 3-6  1998  p:456
35.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız;B.Ayas;L.Delilbaşı;K.Hekimoğlu;M.Arbatlı;C.Çakıcı:Effects of severity of the varicocele on sperm concentration , motility and morphology by Kruger classification.  6th Mediteranian Congress of Urology September6-9  , 1999 , Cairo Egypt p:45          O.Yildiz;I.Dalva;H.Akan;K.Kilic: The prophylactic use of ureteral catheters during colorectal      and  gynecologic operations.  3rd international Urological Stents Symposia. November 7-10,   2001. Glasgow, Scotland. P-61
36.O.Yildiz;I.Dalva;H.Akan: Nitinol-based guide wires for severely obstructed ureters. 3rd        international Urological Stents Symposia. November 7-10, 2001. Glasgow, Scotland. P-62
37.O.Yildiz;I.Dalva;H.Akan:Free testosteron levels in erectile dysfunction patients with low sexual drive versus normal sexual drive. 3rd World Congress on the Aging Male February 7-10 , 2002 Berlin, The Aging Male 4(4):281, December 2001
38.Ö.Yıldız;H.Akan;İ.Dalva: Klamidyal enfeksiyonlarda antikor tayininin önemi. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu  11-14 Ekim 2001 , Antalya p-9
39.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Determination of valsalva and cough leak point pressures in supine position without urodynamics. 17th Congress of the European Association of Urology. February 23-26 , 2002 Birmingham , p:331
40.Ö.Yıldız;A.Karademir;İ.Dalva;H.Akan: Nosocomial urinary tract infections in Bayindir Ankara Hospital. Hot Topics in urinary tract infections. Budapest 2003, p:28
41.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız: Alt üriner sistem semptomları olan erkeklerde ürodinamik bulgular. 5.Ulusal Endouroloji Kongresi 24-26 Ekim 2003 Diyarbakır
42.Ö.Yıldız;A.Karademir;İ.Dalva;H.Akan:Nosocomial urinary tract infections in geriatric male patients. The 4th World Congress on the aging male. February 26-29 2004 Prague Czech Republic  ,  p:188
43.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Radikal retropubik prostatektomi sonrası anastomoz darlığına etkili olan  faktörlerin incelenmesi. 9. Üroonkoloji Kursu. 4-8 Kasım 2009 , Ankara , p-086
44.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız:Stres inkontinansın cerrahi tedavisinde pubovaginal otolog rektus fasial sling ile transobturator polipropilen tape uygulamalsrının karşılaştırılması. 1. Ulusal kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 3-6 Aralık 2009 Antalya 
45.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Erkeklerde zor üretral kateterizasyon olgularının 10 yıllık retrospectif analizi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2010 , İstanbul p-008 
46.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;M.Sarışahin: Combination of perianal EMLA cream and periprostatic nerve block for pain control during TRUS-guided prostatic biopsy. 33rd Congress of the Societe International D’Urology September 8-12 , 2013 Vancouver , UP:209
47.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız:<3 cm böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde retrograd flexible  ureterorenoskop ve holmium laser litotripsi. 3. Minimal Urolojik Cerrahi Kongresi 30 Mayıs-1 haziran 2014 Ankara PS-11
48.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız: Retrograde intrarenal holmium lithotripsy versus percutaneous nephrolithotripsy in management  of kidney stones. 34th Congress of the Societe International D’Urology  October 12-15 2014 Glasgow, 
49.H.Akan;İ.Dalva;O.Yıldız;J.Karakaya;L.Kutluay;L.Albayrak;Y.Gürgen:Prostat biyopsisi sırasında sol ve sağ transizyonel zondan birer örnek alınması  transizyonel zondan köken alan kanserlerin öngörülmesinde yararlı olabilir mi ? 12. Üroonkoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015 Belek , Özet Kitabı s:245
50.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;A.Köksal;M.Sarışahin;L.Albayrak: Multiparametric MR Cognitive combination TRUS extended systemic biopsy in detection of localised prostat cancer. October 15-18, 2015 Melbourne 
51.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;A.Köksal;M.Sarışahin;L.Albayrak: Prostat kanseri tanısında multiparametrik-MR nderliğinde yapılan TRUS-kognitif+sistematik biyopsinin prostat büyüklüğüne göre değerlendirilmesi. 12. Üroonkoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015 Belek Özet kitabı s:237
52.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Sıkışma tipi idrar kaçırma yakınması olan benign prostat hiperplazisi vakalarında  transüretral prostatektomi sonrası kontinans durumunun öngörülmesinde basınç akım çalışmasının rolü. 24.Ulusal Üroloji Kongresi 26. Dünya Videoüroloji Kongresi 20-24 Ekim 2015 İzmir. 
53.H.Akan;İ.Dalva;Ö.Yıldız: Laser litotripsi ile sistin taşı tedavi edilebilir mi? 3. Ürolojik Cerrahi  Derneği Kongresi 2-6 Kasım 2016, Antalya
54.İ.Dalva;H.Akan;Ö.Yıldız;L.Albayrak: Low power setting plasmakinetic bipolar versus       monopolar transurethral resection of non-invasive bladder cancer. 20-23 October 2016   Buenos Aires

İlgi Alanları

Endo-üroloji

Androloji

Ürolojik Onkoloji

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız