Nöroloji

Bayındır İçerenköy Hastanesi

Bayındır Levent Tıp Merkezi

Eğitim

Kariyer

Üyelikler

Yayınlar

Uluslararası Yayınlar ve Uluslararası Araştırma Projeleri

1. Magnetic resonance İmaging in partial seizures. Ç.Özkara, B.Yalçıner, A. Ömeroğlu, S.Baybaş Epilepsia: 1994, 35: supp 7:34

2. Performance of a Statistical Model to Predict Stroke Outcome in The Context of large, Simple, Randomised, Controlled Trial of Feeding, Stroke, 2003,34:127-133 The FOOD Trial Collaboration

3. Poor Nutritional Status on Admission Predicts Poor Outcomes After Stroke. Observational Data From the FOOD Trial. Stroke, 2003,34:1450-1456 The FOOD Trial Collaboration

4. A case of Lafora's Disease: Diagnosis by Skin Biopsy. B.Yalçıner, F.Özer, L.Hanoğlu, Ç.Özkara, B.Arpacı, G.Özbay. Acta Neurol. Belg. 93,97-98,1993

Ulusal Yayınlar (Makale)

1- Sağ Hemisfer Enfarktlarmda Görülen Göz Açma Bozukluğu. B.Yalçıner,H.Forta, S. Bay baş. L.Hanoğlu, B.Arpacı, N.Sütlaş. Klinik Gelişim 4 {15901591), 1991* Bursa 22-25 Ekim 1989 2.Millı Nöroloji Kongresinde 5 olgu ile poster Bildiri olarak sunulmuştur.

2- Migren Profılaksisinde Yeni Bir İlaç: Valproat. Ç.Özkara, B.Yalçıner. B.Ezelsoy, L.Hanoğlu, S.Baybaş, B.Arpacı. Ağrı Dergisi s:34-36, cilt:3, sayı:3,1991* İstanbul 8-11 Kasım 1990 3. Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

3- Migren Profilaksisinde Verapamil ve Naproksenin Karşılaştırılması. F.Özer, B.Yalçıner, L.Hanoğlu, B.Ezelsoy, B.Arpacı. Nöroloji s:91-98, cilt: 18, sayı: 1,1991

4- Migren Olgularında Prostogiandin Sentetaz Inhibitörü Olan Naproksen ile Betabloker Olan Propranolol'un Profilaktik Açıdan Karşılaştırılması. B.Yalçıner, Ç.Özkara, A.SoysalJ. Atay, Arpacı.Ağrı Dergisi s:29-34, cilt:4,sayı:l, 1992

5-Talamik Hematomlarda Nörooftalmolojîk Bulgular. F.Özer, D.Atakh, İ.Elmaci, S.Albayrak, B.Yalçıner. H. Forta, B. Arpacı. Düşünen Adam, s: 59-63, cilt:6, sayı: 1-2,1993

6- Parkinson Hastalığında Vizyospasyal / Konstrüktif Fonksiyon ve Saat Çizimi Testi. F.Özer, L.Hanoğlu, T.Atay, B.Yalçıner, B.Arpacı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, s: 186-192, cilt: 18, sayı:3,1993 *Marmaris 21-25 Ekim 1992 5. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

7- Subkortikal İhmal. L.Hanoğlu, F.Özer, B.Yalçıner, B.Ezelsoy, B.Arpacı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, s: 179-185, cilt: 18, sayı:3,199320-

8- Arterden Artere Embolik İnmelerde BT Bulguları. S.Karşıdağ B.Yalçıner H.Küçükoğlu, L.Hanoğlu, F.Özer, B.Arpaci, S.Baybaş, D.Kırbaş. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, s:33-36, ciltrl, sayı: 1,1995*Bordeaux-France, June 1-3 1995 Fourth European Stroke Conference, Poster bildiri olarak sunulmuştur.

9- Parsiyel Epilepsili Hastalarda Mezial Temporal Sklerozun Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi ile İncelenmesi. H.Özkurt, Ç.Özkara, A.Üçgül, B.Yalcıner. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, s:21-25, cilt:17, sayr.l, 1995

10- Parsiyel Epilepside MR Görüntüleme Bulguları. Ç.Özkara, B.Yalcıner. Ö.Kaleli, S.Baybaş. A.Ömeroğlu. Epilepsi, s:69-74, cilf.I, sayı:2,1995 *Antalya-Turkey, October 9-13 1994 Third International Symposium Imaging of the Brain in Psychiatry and Related Fields, poster bildiri olarak sunulmuştur.

11- Vertebro-Baziler İnme: Klinik Anatomik Lokalizasyon ile Nöroradyolojik Bulguların Korelasyonu. H.Küçükoğlu, H.Demir, A.Ceyhan, B.Yaicıner.S.Baybaş. Düşünen Adam, s:61-63, cilt:8, sayı:4,1995.

12- Subkortikal Strokda Afazi. L.Hanoğlu, F.Özer, B.Yalcıner, O.Doğu, B.Arpacı. Nöropsikiyatri Arşivi, cilt:33, sayı:4,1996

13- Hemorajik İnme Oluşumunda Sirkadien Ritm ve Diurnai Aktivitenin Rolü. H.Küçükoğlu, S.Baybaş, A.Derviş, B.Yalcıner. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, s.35-38, cîlt:3, sayı: 1,1997*Barcelona-Spain, 25-29 June 1994 Fourth Meeting of the European Neurological Society, poster bildiri olarak sunulmuştur

14- MR negatif Enfarktlar. H.Küçükoğlu, H.Demir, A.Ceyhan, B.Yalçmer, S.Baybaş. Düşünen Adam, Cilt 10, sayı 1,1997

15- Genç strok olgularında depresyon.Ş. Özer, E. Özmen, B. Yalçıner, C. Ataklı,Ç. Özkara, H. Erkmen. Yeni Symposium, 1997 23-25

16- Karotis Darhk Derecesini Saptamada Renkli Doppler Dupleks Ultrasonografinin Güvenilirliğinin Digital Substraksiyon Anjiyografi İle Karşılaştırılması. B.Yalçmer, G. Bakaç, M. Küçükoğlu, C. Dayan, S. Karşidağ, S. Baybaş, D. Kırbaş. Türk Beyin Damar Hastalıkları dergisi, 1998, 4:35-37 (33. Ulusal Nöroloji Kongresi, 24-28 Ekim, 1997 Antalya. Sözel bildiri olarak sunulmuştur)

17- Serebral Anjiyografide Komplikasyon Oranları. G. Bakaç,B. Yalçıner, D. Kırbaş.S. Baybaş. Türk Nöroşirurji Dergisi 10:6-10,2000

18- İlk İskemik İnmesini 80 Yaş ve Üzerinde Geçiren Olgularda Risk Faktörleri ve Etyoloji. H Küçükoğlu, U. Yeşil, B Yalçıner, G. Bakaç , C. Dayan, I. Kalyoncu, B. Şahinoğlu, S. Baybaş, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 2006;5(4):14-17

Ulusal Yayınlar (Vaka, Derleme)

1- Tekrarlayan Kronik Enflamatuar Demiyelinizan Polinöropati -Bir Olgu-.B.Yalçmer, B.Arpacı, H.Forta, H.Tireli, C.Yeşilyurt. Düşünen Adam, s: il­la, cilt:2, sayı:1, Ocak - Mart 1988

2- Motor Nöron Hastalığı Konusunda Son Gelişmeler. B.Yalçmer. Düşünen Adam, s:256-258, cilt:2, sayı:4, Aralık 1988

3- Nörobrusellozis, Üç Olgu Bildirisi. F.Özer, Ç.Özkara, B.Arpacı, T.Atay, D.Ataklı. B.Yalçmer, H.Forta, F.Aysal. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni s:409-416, sayı:3, Temmuz-Eylüi 1990

4- Wilson Hastalığında BT'de Bazal Ganglion ve Beyin Sapında Hipodens Lezyonlar. A.Soysal, D.Ataklı, M.Türkay, B.Yalçmer, B.Arpacı. Düşünen Adam, s:66-68, cilt:4, sayı:2,1991 İstanbul, 8-11 Kasım 1990,3. Nöroloji Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.

5- Guillain Barre Sendromunda {GBS) Yeni Gelişmeler. B.Yalçmer, L. Hanoğlu, F, Özer. D. Ataklı. Düşünen Adam s:61-62, cilt:4, sayı:2,1991

6- Karbon Monoksit Entoksikasyonunda Geç Dönem Nörolojik Bozukluklar. L.Hanoğlu, B.Yalçıner, F.Özer, M.Tüzün, H.Aİtıntaş, B.Arpacı. Düşünen Adam, s:79-81, cilt:3, sayı:4,1991

7- Karaciğer Biopsisi ile Tanısı Konan Bir Lafora Hastalığı Olgusu. B.Yalçmer. F.Özdemir. L.Hanoğlu, H.Forta,B.Arpacı, Ç.Ozkara. Okmeydanı Tıp Dergisi. s:42-44, cilt:10, saycl-4,1992 *Bursa 22-25 Ekim 1989 2. M illi Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

8- Deri Biyopsisi ile Tanısı Konan Bir Lafora Hastalığı Olgusu. B.Yalçıner, F.Özer, L.Hanoğlu, Ç.Ozkara, B.Arpacı, G.Özbay. Klinik Gelişim, s:2645-2646, cilt:6, sayi:9,1993 *Marmaris 21-25 Ekim 1992 5. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur. ** Acta Neurol. Belg. 93, 97-98,1993'de letter olarak yayınlanmıştır.

9-Tekrarlayan Subaraknoid Hemoraji Olgusunda Negatif Anjiografi. B.Yalçıner, C. İslak, F.Özer, N.Sönmez, S.Karşıdağ. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, cilt:2, sayı:4, Eylül 1993 *Marmaris 21-25 Ekim 1992 5. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

10- Fibromusküler Displazili Bir Olguda Renkli Doppler Ultrasonografi ve Anjiografi Bulguları. A.Soysal, H.AItıntaş, B.Yalçıner, F.Özer, B.Arpaci. Nöropsikiyatri Arşivi, cilt:30, sayı:4,1993 *Marmaris 21-25 Ekim 1992 5. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

11- Monopolar Mania and/or Multiple Sclerosis: A case report. ET.Oral, B.Yalçıner, F.Karadağ, H.San, A.Verimli. Düşünen Adam, s:30-33, cilt:7, sayı: I, 1994 *Antalya-Turkey, October9-13 1994Third International Symposium Imaging of the Brain in Psychiatry and Related Fields, poster bildiri olarak sunulmuştur.

12- Intracranial Tuberculoma. F.Özer, D.Atakli, S.Karşıdağ, T.Atay, H.AItıntaş, B.Yalçıner, B.Arpaci. Klinik Gelişim, s:3031-3035, cüt:7, sayı:5,1994

13- Akut Metil Alkol İntoksikasyonu (Üç Olgu Nedeniyle). H.Küçükoğlu, A.Ceyhan, B.Yalcıner, S.Baybaş. Türk Nöroloji Dergisi, s:53-55, cilt:2, sayı:!,1996 * İstanbul 1996 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, poster bildiri olarak sunulmuştur

14- Nöroleptik Malin Sendrom:6 Olgu. A. Koksal, B. Yalçıner, S. Demirci, Y. Altmkaynak, N. Sütpideler, S. Baybaş. Parkinson Hast. Hareket Boz. Der., 2004;7(1):13-18

Uluslararası Sözel Bildiriler

1- Volatile Substance Abuse: A Growing Problem in Turkey. Babaoğiu AN, Ziyalan M, OraI ET, Aks oy S, Yalçıner B, Beyazyürek M. İstanbul 25-27 Mayıs 1989 11. Session Des Journees Medicaies Balkaniques, sözel bildiri olarak sunulmuştur.

The distribution of risk factors according to subtypes of ischemic stroke Revue Neurologique, Volume 160, Issue 10, October 2004, Pages 956-957 I. Kalyoncu Aslan, G. Bakaç, B. Yalçıner and D. Kırbaş, Kudüs Akdeniz stroke, lökoareosis,

 

 

Uluslararası Poster Bildiriler

1- Monopolar Mania and/or Multipie Sclerosis: A case report. ET.Oral, B.Yalçıner, F.Karadağ, H.Sarı, A. Verimli.Antalya-Turkey, Oetober9-13 1994Third International Symposium Imaging of the Brain in Psychiatry and Related Fields, poster bildiri olarak sunulmuştur.

2- Etiology of Ischemic Strokes in Younger Patients. B.Yalçmer, Ç.Özkara, F.Özer, S.Özer, L.Hanoğlu.Barceîona-Spain, 25-29 June 1994 Fourth Meeting of the European Neurological Society, poster bildiri olarak sunulmuştur,

3- Hemorajik İnme Oluşumunda Sirkadien Ritm ve Diurnal Aktivitenin Rolü. H.Küçükoğlu, S.Baybaş, A.Derviş, B.Yalçıner. Barcelona-Spain, 25-29 June 1994 Fourth Meeting of the European Neurological Society, poster bildiri olarak sunulmuştur.

4- Arterden Artere Embolik İnmelerde BT Bulguları. S.Karşıdağ, B.Yalçıner, H.Küçükoğlu, L.Hanoğlu, F.Özer, B.Arpacı, S.Baybaş, D.Kırbaş. Bordeaus-France, June 1-3 1995 Fourth European Stroke Conference,Poster bildiri olarak sunulmuştur.

5- Parsiyel Epilepside MR Görüntüleme Bulguları. Ç.Ozkara, B.Yalçıner, Ö.Kaleli, S.Baybaş, A.Ömeroğlu. Antaîya-Turkey, October 9-13 1994 Third International Symposium Imaging of the Brain in Psychiatry and Related Fields, poster bildiri olarak sunulmuştur

6- Risk Factors and Computed Tomographic Patterns in Cardioembolic or Arterial Embolic Brain Infarctions. S.Karşıdağ, B.Yalcmer, MS. Sevim, A.Ceyhan, B.Arpacı, D.Kırbaş.Prague-Czech Republic, 18-21 October 1995, Heartand Brain 3rd International Conference on Stroke, poster olarak sunulmuştur.

7- Prognostic Value of Early CT in Occlusion of the Middle Cerebral Artery Trunk. A.Ceyhan, M.Öztürk, B.Yalçıner, M.Ekit, V.Sözmen, S.Baybaş. Munich-Germany, 1-4 September 1996,3rd World Stroke Congress and 5th European Stroke Conference, poster bildiri olarak sunulmuştur.

9- Stroke Related Seizures and CT/MRI Findings. H,Küçükoğlu, Ö.Çakmak, S.Baybaş, B.Yalçıner, Ç.Özkara. Amsterdam-The Netherfands, 28-31 May 1997, 6th European Stroke Conference, poster bildiri olarak sunulmuştur.

10- Patent Foramen Ovaie: A risk Factor for Stroke. M.S Küçükoğlu, H Mutlu, H. Küçükoğlu, B. Yalçıner, S. Baybaş, S. Üner. Bologna-İtaly, October 21-22 1996, 4th International   Symposium Heart-Braİn Interactions,poster bildiri olarak sunulmuştur .

11- Hemimegalencephaly Case Presented with Focal Motor Status. S. Baybaş, A. Koksal, M. Öztürk, B. Yalçıner, V. Sözmen. 22nd. International Epilepsy Congress Dublin -Ireiand, June 29-July 4 1997, Epilepsia, Vol 38, supp. 3,1997

12- The Predictve Value of Early Hypodensity in the Evolution of hemorrhagic transformation. A. Ceyhan, H. Küçükoğlu, C. Dayan, B. Yalçıner, D. Kırbaş, S. Baybaş. 1st. conference of the Mediterranean stroke Society Marrakech, Morokko, March 4-7,1998

13- Can There be selectivity of Emboli Sources for TACI, PACİ and POCI ? Ö. Kaleli, H. Küçükoğlu, b, Yalçmer, L. Hanoğlu, s. Karşıdağ, S. Bay baş. 1st. conference of the Mediterranean stroke Society Marrakech, Morokko, March 4-7, 1998

14- Comparîng the reliabiliîy of Color Doppler Dupleks ultrasonography in determining the degree of carotid Stenosis with Digital Substaction Angiography. B. Yalçmer, G. Bakaç, H. Küçükoğlu, C. Dayan, S. Karşıdağ, S. Baybaş, D. Kırbaş 1st. conference of the Mediterranean stroke Society Marrakech, Morokko, March 4-7,1998

15- Comparison of risk factors for Lacunary and non-lacunary Stroke.T. Uslu, B <Yalçıner, H. küçükoğlu, S. baybaş, B. arpacı, D. Kırbaş. 8th. European Stroke cnference, Venice, Italy Apri(7-10,1999

16- The Etiology of Vertebrobasiler System İschemic Strokes. Ö. Tosun, H. Küçükoğlu, S. Baybaş, B. Yalçmer. 4th. World Stroke Congress, Melbourne, Australia. November 25-29 2000

17- TheArteriel Lesions in Vertebrobasler System İschemic Strokes. H. Küçükoğlu, Ö. Tosun, S Baybaş, A. Ceyhan, B. Yalçmer. 4th. VVorld Stroke Congress, Melbourne, Australia. November 25-29 2000

18- Cerebral Infarction and Left Atrial myxoma. H. Küçükoğlu, B. Güveli, S. Kabay, B. Yalçmer, S. Baybaş, S. Küçükoğlu. 5th. International Conference On Stroke and 2nd. Conference of the Mediterranean Stroke Society İstanbul, Turkey March 21-24 2001, European Journal of neurology Volume 8, suppl. 2, March 2001 p:51

19- Two Brothers with "Fixasyon off Sensitivity". A. ceyhan, s. Baybaş, V. Sözmen, B. Yalçmer, H. Küçükoğlu. 24th. International Epilepsy Congress Buenos Aires, May, 13-18, 2001

20- High Homocysteine Vaiues: An İndependent Risk Factor in İschemic stroke. V. Kale, H. Küçükoğlu, B. Yalçıner, A. Yalçıner, A. Dirican, S. Baybaş. 17. World Congress of Neurology, London, 17-22 June 2001, Journal of Neurological Sciences Vol. 187, Suppl.1 p.193

21- Correlation of Plasma Homocysteine Vaiues vith Serum Levels of Vit. B12 and Folic Acid in İschemic Stroke V. Kale, , B. Yalçıner, H. Küçükoğlu A. Yalçıner, A. Dirican, S. Baybaş. X. European Stroke Conference, 2001 Lisbon, Portugal

22- Status Epilepticus İn Epilepsy an Non-epilepsy Patients. S. Baybaş, V. Sözmen, B. Güveli, A. Ceyhan, B. Yalçıner, D. Ataklı. 5th. European Congress on Epileptology 2002 Madrid, Epilepsia, Vol:43, Suppl. 8, 2002 p:6

23- Vitamin B12 Deficiency. B. Güveli, M. Öztürk, F. Uzun, S. Baybaş, B. Yalçıner, F. Aysal. 7th. Congress of the European Federation of Neurological Societİes, 2003 Helsinki, Finland

24- Clinical and Radiological Findings in Cervical Artery Dissections. ZB Yalciner,G Bakaç, N. Demir,S. Demirci,H. Küçükoğlu. Joint World Congress on Stroke: International Stroke Society,Mediterranean Stroke Society and Southern African stroke Foundation, 2006, Cape Town, South Africa

25- Multidisiplinary Approach to Patients With Chronic Pain. S. Demirci, B. Büyükkal, Y. Demir, A. Yücel, ZB Yalçıner. 5. Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC), 2006, İstanbul, Turkey

26- Safe Implemention of Intravenous Thrombolysis in Turkey: Results of Nation-Wide Phase I Survey. Y. Krepsi, B. Yalçıner, N. Afşar, D. Kaya, B. Dora, for the Turkish Neurological Association Stroke Working Group.15. European Stroke Conference, 2006 Brussels, Belgium

27- Recurrent İschaemic Stroke: Aetiological Factors. S Demirci, ZB Yalçiner, G. Bakaç, H. Küçükoğlu, C. Dayan, S. Baybaş. 17. Meeting of the european Neurological Society, 2007 Rhodes, Greece

Ulusal Poster ve Sözel Bildiriler

1- MRI ile Tanı Konabilen Bir Multipl Skleroz Olgusu. M.Özdil, B.Yalçıner, S.Karşıdağ, H.Forta. Bursa 22-25 Ekim 1989 2.MÎIIİ Nöroloji Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.

2- VVilson Hastalığında BT'de Bazal Ganglion ve Beyin Sapında Hipodens Lezyonlar. A.Soysal, D.Ataklı, M.Türkay, B.Yalçıner, B.Arpaci, İstanbul, 8-11 Kasım 1990,3. Nöroloji Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur

3- Sağ Hemisfer Enfarktlarında Görülen Göz Açma Bozukluğu. B.Yalçıner, H.Forta, S.Baybaş, L.Hanoğlu, B.Arpacı, N.Sütlaş. Bursa 22-25 Ekim 1989 2.MH1İ Nöroloji Kongresinde 5 olgu ile poster bildiri olarak sunulmuştur.

4- Migren Profilaksisinde Yeni Bir İlaç: Valproat. Ç.Özkara, B.Yalçıner, B.Ezelsoy, L.Hanoğlu, S.Baybaş, B.Arpacı. İstanbul 8-11 Kasım 1990 3. Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

5- Karaciğer Biopsisi ile Tanısı Konan Bir Lafora Hastalığı Olgusu. B.Yalçıner, F.Özdemir, L.Hanoğlu, H.Forta,B.Arpacı, Ç.Özkara. Bursa 22-25 Ekim 1989 2.MU1İ Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

6- Santral Pontin Miyelinosis. L.Hanoğlu, F.Özer, B.Yalçıner, B.Arpacı, B.Gökkuş. Marmaris 21-25 Ekim 1992 5. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

7- Deri Biopsisi ile Tanısı Konan Bir Lafora Hastalığı Olgusu. B.Yalcıner,F.Özer, L.Hanoğlu, Ç.Özkara, B.Arpacı, G.Özbay.Marmaris 21-25 Ekim 1992 5. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

8- Parkinson Hastalığında Vizyospasyal / Konstrüktif Fonksiyon ve Saat ÇizimiTesti. F.Özer, L.Hanoğlu, T.Atay, B.Yalcıner. B.Arpacı.Marmaris 21-25 Ekim 1992 5. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

9- Tekrarlayan Subaraknoid Hemoraji Olgusunda Negatif Anjiografi. B.Yalcıner, C.Islak, F.Özer, N.Sönmez, S.Karşıdağ. Marmaris 21-25 Ekim 1992 5. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

10- Fibromusküler Displazili Bir Olguda Renkli Doppler Uitrasonografi ve Anjiografi Bulguları. A.Soysal, H.Altıntaş, B.Yalcıner. F.Özer, B.Arpacı. Marmaris 21-25 Ekim 1992 5. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

11- Eukoariosis Gelişimine Etkili Risk Faktörleri. F.Özer, S.Karşıdağ, D.Atakh, A.Soysal, B.Yalcıner. İstanbul 4-6 Ekim 1993 29. Ulusal Nöroloji Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.

12- Vasküler Demans. L.Hanoğlu, C.Keskinkılıç, B.Demirbağ, A.Şen, PN.Sütlaş, B.Yalcıner, D.Kırbaş, S.Baybaş. Adana 9-14 Ekim 1994 XXX. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

13- Bir Olgu Nedeni ile İnme ve Manik Tablo. H.Küçükoğlu,L.Hanoğlu,A.Ceyhan, B.Yalcıner. S.Baybaş. Kapadokya 24-28 Eylül 1995 XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

14- Sol Atriumda Spontan Ekokontrast Saptanan Olguların Klinik Analizi. S.Karşidağ, B.Yalcmer, Ö.Çakmak, T.Acuner, B.Gökkuş, F.Özer, B.Arpacı. Kapadokya 24-28 Eylül 1995 XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

15- Spontan Tromboze Sol Superior Serebellar Arter Anevrizması. MS.Erdöl, B.Yalçıner. C.Dayan, R.Karataş, S.Baybaş. Kapadokya 24-28 Eylül 1995 XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

16- Bir Olgu Nedeniyle İskemik İnmede Oral Antikoagulan ve Antiagregan Birlikte Kullanımı. H.Küçükoğlu, B.Yalcıner, S.ErdöI, Ö.Çakmak, S.Baybaş. Kapadokya 24-28 Eylül 1995 XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.,

17- Orta Serebral Arter Kök Tıkanmalarında Erken Bilgisayarlı Tomografinin Prognostik Değeri. A.Ceyhan, JVLÖztürk, B.Yalçıner, M.Ekit, V.Sözmen, S.Baybaş. İstanbul 1996 32. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

18- Akut Metil Alkol İntoksikasyonu {Üç Olgu Nedeniyle). H.Küçükoğlu, A.Ceyhan, B.Yalçıner, S.Baybaş. İstanbul 1996 32. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur

19- Dört Oigu Nedeniyle Nörosifiliz. TZ.Uslu, M.Öztürk, F.Aysal, B.Yalçıner, S.Erdöl, S.Baybaş. İstanbul 1996 32. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

20- Yüksek Doz Eroin Kullanımı Sonrası Gelişen Beyin Hasarı. Y.Altunkaynak, B.Yalçmer, M.Öztürk, F.Aysal, RKarataş, S.Baybaş. İstanbul 1996 32. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

21-  Fokal Motor Statusla Prezante Olan Bir Hemimegalansefali Vakası. S. Baybaş, A. Koksal, M.Öztürk, B.Yaçıner. V.Sözmen. İstanbul 1996 32. Ulusal Nöroloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

22- Endarterektomi Sonrası Restenoz Sıklığı ve Görülme Zamanı. H.Küçükoğlu, C.Dayan, B.Yalçıner, A.Ceyhan, S. Bay baş. Kemer-Antalya 27-30 Nisan 1997 Beyin-Damar Hastalıkları Derneği 2. Sempozyumunda sözel bildiri olarak sunulmuştur,

23- Karotis Darlık Derecesini Saptamada Renkli Doppler Dupleks Ultrasonografinin Güvenilirliğinin Digital Substraksiyon Anjiyografi İle Karşılaştırılması. B.Yalçıner, G. Bakaç, H. Küçükoğlu, C. Dayan, S. Karşıdağ, S. Baybaş, D. Kırbaş. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, 24-28 Ekim, 1997 Antalya. Sözel bildiri olarak sunulmuştur.

24- Erken Hipodansite Hemorajik Enfarkt Gelişiminde Belirleyici midir? A. Ceyhan, H. Küçükoğlu, C. Dayan, B. Yalçıner, S. Baybaş. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, 24-28 Ekim, 1997 Antalya. Poster bildiri olarak sunulmuştur.

25- TACİ, PACİ, POCİ için Emboli Kaynaklarının Seçiciliği olabilir mi? Ö. Çokar, H. Küçükoğlu, S. Küçükoğlu, B. Yalçıner, L. Hanoğlu, S. Karşıdağ, S. Baybaş. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, 24-28 Ekim, 1997 Antalya. Poster bildiri olarak sunulmuştur.

26- Serebral Anjiyografide komplikasyon Oranları. G. Bakaç, B. Yalçıner, D. Kırbaş, S. Baybaş. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, 24-28 Ekim, 1997 Antalya. Sözel bildiri olarak sunulmuştur.

27- Aküner Enfarktlar; Risk faktörleri, Etyoloji ve Klinik sendromlar olarak dağılımı. T. Uslu, B. Yalçıner, S. Baybaş, C. Dayan, A. Ceyhan, H. Acar. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 3. sempozyumu. 21-25 Nisan 1999 Gaziantep

28- Laküner ve non laküner enfarktlarda risk faktörlerinin karşılaştırılması. T. Uslu, B. Yalçıner, H. Küçükoğlu, S. Baybaş, B. Arpacı, D. Kırbaş.(8 . European Stroke conference, Venice, Itaiy April 7-10, 1999 poster olarak sunulmuştur.)

29- Karotis sistemi kaynaklı geçici iskemik atak olguları. T. Uslu, F. Uzun, B. Yalçıner, M. Öztürk, S. Baybaş, d. Kırbaş, B. Arpacı. 15. Ulusal Nöroloji Kongresi 24-28Ekim 1999 Kuşadası

30- Aterosklerotik ICA oklüzyonu olan bireylerde enfarkt lokalizasyonu. C. Dayan, T. Uslu, H. Küçükoğlu, A. Ceyhan, B. Yalçmer, S. Baybaş. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi 24-28Ekim 1999 Kuşadası

31- Genç İnmelerde fataliteyi Etkileyen Faktörler. S.C. Kabay, s. Demirci, M. Öztürk, B. Yalçıner, S. Baybaş, B.Arpaci. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi 24-28Ekim 1999 Kuşadası

32- Vertebrobaziller Sistem İskemik İnmelerinde Etyoloji. Ö. Tosun, H. Küçükoğlu, S. Baybaş, B. Yalçıner, F. Aysal, V. Kale. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi 24-28Ekim 1999 Kuşadası

33- Spontan Servîkal Arter Diseksiyonu: Klinik prezentasyon ve lokalizasyon. H. Küçükoğlu, S. Demirci, B. Yalçıner, S. Baybaş, S Kabay, 36. Ulusal Nöroloji Kongresi 2-5 Kasım 2000 İstanbul

34- Nedeni Belirlenemeyen Subaraknoid kanamalarda tanı ve Yönetimin Planlanması. A. Karasu, C. Ovalıoğlu, H. Toplamaoğlu, B. Yalçıner

35- Malin Nöroleptik Sendrom: 6 Olgu. S. Baybaş, A. Koksal, S.Ddemirci, F. Uzun, H. Acar, B. Yalçıner. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001 Antalya

36- Semptomatik ekstrakranyal Karotis Stenozlu Hastalarda İntrakranyal Stenoz Sıklığı. G. Bakaç, B. Yalçmer, D. Kırbaş, S. Baybaş.(sözel sunum) 37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001 Antalya

37- İskemik İnmede serum vitamin B12 ve Folik Asit Seviyeleri İle Homosistein Değerlerinin İlişkisi. V. Kale, B. Yalçmer, H. Küçükoğlu, A. Yalçmer, A. Dirican, S. Baybaş. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001 Antalya

38- İskemik İnmede Bağımsız Risk faktörü Olarak Hiperhomosisteinemi. V. Kale, B. Yalçmer, H. Küçükoğlu, A. Yalçmer, A. Dirican, S. Baybaş. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001 Antalya

39- SAK ile Prezante olan bir Vertebral Arter Diseksiyonu. U. Yeşil, B. Yalçıner, H. Küçükoğlu, A. Koksal, S. Baybaş. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002 Antalya

40- Psikiyatrik semptomların Ön Planda Olduğu Bir Arka Sistem İnme Olgusu. A. Ceyhan, S. Lüleci, B. Yalçmer, H. Küçükoğlu, S. Çıtak, S. Baybaş. 38. Ulusal Nnöroloji Kongresi 2002 Antalya

41- Serebrovasküler Olay gelişen Protez Kalp Kapaklı Olguların Özellikleri. H. Küçükoğlu, S. Kabay, A. Koksal, A.Dirican, B. yalçmer, S. Baybaş (sözel sunum) 1. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi 2002 Ankara

42- Bölgesel Anestezi İle Karotis Endarterektomisi. A. Karasu, C.Dayan, G. Bakaç, B. Yalçıner, H Küçükoğlu. 1.Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi 2002 Ankara

43- Mezial Temporal Sklerozlu ve MR Negatif Temporal Lob Epilepsili Hastalarda P-MRs ve Nöropsikolojik Testlerin Değerlendirilmesi. S. Kabay, A. Ceyhan, S. Baybaş, C. Keskinkıhç, V. Sözmen, B. Yalçıner, A. Dinçer. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi (sözel sunum) 2003 Antalya

44- Stiff Person Sendromu: Olgu Sunumu. F. Aysal, S. Baybaş, M. Öztürk, B. Yalçıner, V. Sözmen, A. Öğe. 39. Ulusa! Nöroloji Kongresi (sözel sunum) 2003 Antalya

45- Bir Varisella Zoster Ensefaliti Olgusu. H. Küçükoğlu, S. Kabay, A. Özdemir, B. Yalçıner, S. Baybaş. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi2003 Antalya

46- Atipik Başlangıçlı Bir Serebellar Enfarkt Olgusu. S. Kabay, H. Küçükoğlu, B. Yalçıner, S. Baybaş, U. Yeşil. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 2003 Antalya

47- İzole N. Hypoglossus Felci İle Prezante Karotis Arter Diseksiyonu:Bir Olgu Sunumu.N. Demir, B. Yalçıner, Y. Altunkaynak, V. Sözmen, S. Baybaş. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 2003 Antalya

48- J. Creutsfeld Hastalığı: 5 Olgu. S. Baybaş, N. Demir, M. Öztürk, Y. Altunkaynak, V. Sözmen, B. Yalçıner. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 2004, Antalya

49- Spontan İntrakranial Hipotansiyona Bağlı Başağrısı: 2 Olgu. A Ceyhan, M. Öztürk, Y. Altınkaynak, B. Yalçıner, S. Baybaş. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 2004, Antalya.

50- Paraneoplastik Sendromlar: 5 Olgu. M. Öztürk, F. Aysal, B.Öngel, U. Yeşil, B. Yalçıner, S. Baybaş. Antalya 40.Ulusal Nöroloji Kongresi 2004,

51- Tekrarlayan İskemik İnmelerde Etyolojik Faktörler. S. Demirci, B. Yalçıner, H. Küçükoğlu, G. Bakaç, C. Dayan, U. Yeşil, S. Baybaş. Antalya 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 2004, Antalya

52- Kraniyoservikal Arter Diseksiyonu Olan 45 Vakalık Bir Seri. B. Yalçıner, N. Demir, G. Bakaç, H. Küçükoğlu, C. Dayan, S. Baybaş. Antalya 40.Ulusal Nöroloji Kongresi 2004, Antalya

53- İnme ünitesi ve Nöroloji Servisi Karşılaştırması: Çok Merkezli Çalışma Sonucu. l.Kalyoncu, Y.Krespi, G.Bakaç, B.Yalçıner, H. Küçükoğlu, C.Dayan, D.Kırbaş, S.Baybaş, B.Arpacı, O.Çoban, R.Tuncay, S.Bahar. Antalya 40.Ulusal Nöroloji Kongresi 2004, Antalya

54- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (BRSHH) İnme Veri Bankası Sonuçları, G. Bakaç, B Yalçıner, H. Küçükoğlu, C. Dayan, I. Kalyoncu, D. Kırbaş, S. Baybaş, B. Arpacı 41.Ulusal Nöroloji Kongresi 2005, İstanbul

55- İlk İskemik İnmesini 80 Yaş ve Üzerinde Geçiren Olgularda Risk Faktörleri ve Etyoloji. H Küçükoğlu, U. Yeşil, B Yalçıner, G. Bakaç , C. Dayan, I. Kalyoncu, B. Şahinoğlu, S. Baybaş, 41.Ulusal Nöroloji Kongresi 2005, İstanbul

56- İskemik İnmede Semptomatik Hemorajik Dönüşüm. H. Küçükoğlu, B. Şahinoğlu, B. Yalçıner, G. Bakaç, A. Dirican, S. Baybaş, Z. Yiğit, B. Arpacı. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2007, Antalya

Türkçe Kitap Bölüm Yazarlığı

1- Birinci Basamakta Nörolojik Hastalıklar Tanı Tedavi Rehabilitasyon, Editörler: Doç. Dr. Dursun Kırbaş, Prof. Dr. Kubilay Varlı. 3. bölüm, İnmeye Genel Yaklaşım. s:24-36 G.Bakaç, L.Hanoğlu, S.Karşıdağ, H.Küçükoğlu, B.Yalçıner (İsimler soyadı sırasına göre dizilmişlerdir.) 1. Basım Nisan 1977, Ankara.

2- Nöroloji ve Psikiyatrinin Örtüşen Yüzleri, Editörler:Doç Dr. Betül Atabey Yalçıner, Dr. Lütfü Hanoğlu.,  İnme, s:85-107 1.baskı ağustos 2002, İstanbul

 

Türkçe Kitap Editörlüğü

1- Nöroloji ve Psikiyatrinin Örtüşen Yüzleri, Editörler:Doç Dr. Betül Atabey Yalçıner, Dr. Lütfü Hanoğlu. 1.baskı ağustos 2002 İstanbul.

Tez Yönetimi

1- İskemik İnme Altgruplarında Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması (1999)            

2- Vertebrobaziller Sistem İskemik İnme Altgruplarında Lokalizasyorı (1999)

3- Akut İskemik İnmede Risk Faktörü Olarak Hiperhomosisteinemi (2000)

4- Rekürren İnmelerde Etyoloji ve Risk faktörleri (2004)

5- Geniş Orta Serebral Arter Enfarktlarında Prognozu Belirleyen Faktörler (2005)

İlgi Alanları

Beyin Damar Hastalıkları
Nöroradyoloji
Kognitif Nöroloji

Ödüller

loading
x

Randevu Al

* listenenler dışındaki tarih ve saate randevu almak istiyorsanız lütfen 0850 911 0 911 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz

Verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Penta Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından her türlü bilgilendirme, etkinlik, duyuru, anket, tanıtım, açılış, davet vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti (arama, SMS, e-posta vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen Üstteki Kutucuğu işaretleyiniz!

Hastanemizde kaydınız var ise direkt randevu alabilmek için tıklayınız