Hasta Hakları

Bayındır Hastaneleri’nden Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvuran Herkesin;

1- Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerden ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2- Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma

Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3- Bilgilenme

Bayındır Hastanesi’nde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

4- Kuruluşu Seçme ve Değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

5- Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

Bayındır Hastanesi’nde sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenme, seçme ve söz konusu personeli değiştirmeye,

6- Bilgi İsteme

Sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye veya istememeye,

7- Mahremiyet

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya,

8- Rıza ve İzin

Tıbbi müdahalelerde rızanın olmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

9- Reddetme ve Durdurma

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

10- Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11- Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme

Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,

12- Saygınlık Görme

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

13- Rahatlık

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14- Ziyaret

Bayındır Hastanesi’nce belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

15- Refakatçi Bulundurma

Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

16- Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru,şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

17- Sürekli Hizmet

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.